Åtaganden

Organisationer som har skrivit under Deklaration för en stark demokrati

Flera myndigheter, organisationer, kommuner, regioner och företag har redan skrivit under deklarationen. I texten nedan kan du läsa om deras åtaganden. Vi hoppas att din organisation också vill ansluta sig. Läs mer här om hur man skriver under.

Degerfors kommun, 2020-09-18

https://www.degerfors.se/

 • Degerfors kommun ska införa medborgardialog som ett verktyg för att främja demokrati och dialog med invånarna
 • En demokratidag ska genomföras på Stora Valla-skolans högstadium

Läs hela

Friends, 2020-01-15

www.friends.se

 • Friends ska arbeta utifrån tre fokusområden: rasism, ofrivillig ensamhet och ökade internetkompetenser för barn och vuxna. För att motverka strukturell rasism gör vi en särskild satsning på kunskapshöjande och samverkansprojekt med andra delar av samhället. Friends driver också frågan om mobbning och kränkningar på nätet för att öka skyddet för barn i den hastiga digitalisering som nu sker. Samt lyfter fram problemet med ofrivillig ensamhet bland barn och unga – alla har rätt till en vän.
 • Etablera seminarieserien Vi måste prata på Friends arena, en kunskapsinsats för att främja och förebygga mobbning på ett tillgängligt sätt till b.la. vårdnadshavare och personal i skola, förskola, idrott och föreningsliv.

Läs hela

Hallsbergs kommun, 2020-09-18

https://www.hallsberg.se/

 • Utöver det allmänna arbetet inom kommunen gentemot medlemmarna ingår Hallsbergs kommun i ett samarbete med övriga kommuner i Sydnärke där bland annat ett ungdomsråd startades upp 2018. Detta råd ska vara ett bra verktyg för att nå ut till kommunens ungdomar som är de medlemmar i kommunen som kan tänkas bli engagerade i den politiska och demokratiska världen inom några år. Det är därför viktigt att fortsätta och även att utveckla arbetet med att stärka deras kunskap om demokrati. Genom deltagande i ungdomsrådet planerar Hallsbergs kommun att arbeta externt med demokratifrågor framöver tillsammans med kommunerna i Sydnärke.
 • Inom kommunens organisation finns idag inget organ som övergripande diskuterar demokratifrågor, som inte rör ett specifikt ärende. Kommunfullmäktiges ordförande har föreslagit att någon nämnd eller utskott inom kommunen kan få mer ansvar för att diskutera och utreda olika demokratiaspekter inom kommunens arbete. Utredningar och material som tas fram av detta organ kan sedan redovisas i fullmäktige för att lyfta frågorna vidare i kommunen och göra fler delaktiga. Detta skulle kunna stärka kommunens arbete och kunskaper inom demokratifrågor och komma till nytta för hela Hallsbergs kommuns fortsatta demokratiarbete. Kommunen beräknas då uppnå ett internt kunskapslyft och stärkande av demokratin.

Läs hela

Hallwylska museet, 2020-12-18

hallwylskamuseet.se/sv

 • Under 2021 öppnar utställningen Mötesplatser på Hallwylska museet som tar upp synen på homosexualitet och skapandet av den homosexuella identiteten. Utställningen skildrar en tid då synen på människan var i förändring och ser hur mötesplatser och fristäder skapades när rätten till ens existens som homosexuell debatterades i lagrummet, hos läkare och av pressen.
 • Hallwylska museet ska under 2021 packa ihop allt sitt material som berör demokratiseringsprocessen under en flik för lärare på museets hemsida för att underlätta för fördjupande lektioner.

Läs hela

 

 

Hammarö kommun, 2020-10-23

https://www.hammaro.se/

 • I samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och andra aktörer i länet genomföra en gemensam Demokrativecka under hösten 2021, ett år före de allmänna valen 2022. Syftet med Demokrativeckan är att på bred front uppmärksamma demokrati och mänskliga rättigheter på angelägna teman som rör och berör länets invånare.
 • Att på olika sätt kommunicera vikten av demokratin och att demokratin i Sverige fyller 100 år. Kommunikationen ska ske i olika kanaler.

Läs hela

Hällefors kommun, 2020-09-18

https://www.hellefors.se/

 • Under hösten 2020 ska Hällefors kommun ta fram ett dokument som beskriver en struktur för hur förtroendevalda ska stärka medborgarnas möjlighet till delaktighet i kommunal verksamhet och samhällsplanering genom medborgardialog av olika slag.
 • Hällefors kommun ska anordna en utbildningsdag för förtroendevalda med tema demokrati.

Läs hela 

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, 2020-12-07

www.icld.se

 • ICLD kommer under 2021 att genomföra att antal konferenser för kommuner och regioner för att engagera till stärkt lokalt demokratiarbete. ICLD gör det bland annat i samarbete med FN-förbundet och SKRs satsning Glokala Sverige.
 • ICLD ska i sin kommunikation stödja och stärka kommuner och regioner i sitt lokala demokratiarbete. Det gör ICLD både genom att informera, utbilda och finansiera internationella partnerskapprojekt och utbildningsprogram. ICLD ska i sin kommunikation lyfta fram kommuner och regioner som genom sina samarbeten via ICLD gjort skillnad för den demokratin på lokal nivå.

Läs hela 

International Youth Think Tank, 2020-11-19

www.iythinktank.com

 • International Youth Think Tank ska tillsammans med UD genomföra ett Democracy Talk med gymnasieungdomar i två Göteborgsskolor med fyra av sina Youth Fellows som moderatorer.
 • International Youth Think Tank samarbetar med förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad för att utveckla metoder och arbetssätt som skapar ett effektivt deltagande för unga medborgare i grön stadsomvandling.

Läs hela

#Jagärhär, 2020-12-22

www.jagarhar.se

#jagärhär och de internationella #iamhere-grupperna runt om i Europa gör varje dag aktioner tillsammans där de övar på att stå upp för sig själva, varandra och det detror på. Bland annat kommer de att i än högre utsträckning att fokusera på desinformation och i synnerhet på konspirationsteorier och dess konsekvenser. Målet under 2021 är att tillsammans med experter förfina metoderna för att fler personer ska kunna vara delaktiga i att bekämpa konspirationsteorier och desinformation online.

#Jagärhär kommer att:

 • Utbilda civilsamhället i digitalt motstånd, civilkurage och communitybuilding online.
 • Utbilda vuxna som är i kontakt med unga kring hur man kan prata om vad som händer online.
 • Fortsätta med utbildningar till unga och unga vuxna om yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, rasism, mobbning och hur vi beter oss mot varandra online.

Läs hela

Karlskoga kommun

https://www.karlskoga.se/

 • Under hösten 2020 kommer Karlskoga kommunfullmäktiges presidium att tillsammans med SKR delta i ett pilotprojekt kring ”Det demokratiska samtalet”. Såväl förtroendevalda som journalister är grupper som utsätts för oacceptabelt hot, hat och våld. Hur kan vi tillsammans skapa ett bättre samtalsklimat och verka för att ingen tystnar? Detta blir temat för ett halvdagsseminarium tillsammans med media i länet där fokus är hur man tillsammans kan stärka demokratin. Målet med projektet är att gemensamt ta fram former för hur samarbete kan ske för att tillsammans påverka utvecklingen
 • Karlskoga kommun ska fortsätta arbetet med att utveckla ”Ungdomsfullmäktige”. De kommer att anställa ”kommunutvecklare”, det vill säga ungdomar som ska arbeta med förvaltningarna för att förstärka och få in ungdomsperspektivet i det demokratiska arbetet.

Läs mer

Karlstads kommun, 2020-10-23

https://karlstad.se/

 • Karlstads kommun ska i samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och andra aktörer i länet genomföra en gemensam Demokrativecka under hösten 2021, ett år före de allmänna valen 2022. Syftet med Demokrativeckan är att på bred front uppmärksamma demokrati och mänskliga rättigheter på angelägna teman som rör och berör länets invånare.
 • Karlstads kommun ska på olika sätt kommunicera vikten av demokratin och att demokratin i Sverige fyller 100 år. Kommunikationen ska ske i olika kanaler.

Läs hela

Kils kommun, 2020-10-23

https://www.kil.se/

 • Kils kommun ska vara drivande i arbetet för att skapa ett offentligt samtal, i nära dialog och genom kunskapsutbyte mellan olika aktörer och enskilda. Samtal och aktiviteter ska genomföras i bred samverkan och arrangeras på olika platser, digitalt såväl som fysiskt där så är möjligt.
 • Kils kommun ska på olika sätt kommunicera vikten av demokratin och att demokratin i Sverige fyller 100 år. Kommunikationen ska ske i olika kanaler.

Läs hela

Kristinehamns kommun, 2020-10-23

https://www.kristinehamn.se/

 • Kristinehamns kommun ska i all sin verksamhet och i alla sina uppdrag anta ett rättighetsperspektiv. Genom att underteckna deklarationen tydliggörs Kristinehamns kommuns ambition att värna de mänskliga rättigheterna.
 • Kristinehamns kommun ska vara drivande i arbetet för att skapa ett offentligt samtal, i nära dialog och genom kunskapsutbyte mellan olika aktörer och enskilda. Samtal och aktiviteter ska genomföras i bred samverkan och arrangeras på olika platser, digitalt såväl som fysiskt där så är möjligt.

Läs hela

Kumla kommun, 2020-09-18

https://www.kumla.se/

 • Presidiet ska i samarbete med kommunens kommunikatörer spela in några kortare filmer där presidiet berättar om hur de praktiskt arbetar med demokratifrågor. Filmerna ska informera om rollen som folkvald, kommunfullmäktige och medborgarinitiativ. Filmerna ska spelas in och läggas ut hösten 2020. Med insatsen hoppas Kumla kommun nå sina kommuninvånare med kunskap och information.

Läs hela 

Laxå kommun, 2020-09-18

https://www.laxa.se/

 • Laxå kommun arbetar med demokratifrågor i projektet ”Livskvalitet i landet Laxå“. Projektet pågår under åren 2020-2021. Projektets mål är att skapa forum för samtal om livsvillkoren i Laxå kommun och bidra till en ökad känsla av delaktighet och inflytande. Projektet bjuder in kommuninvånare att berätta hur det är att leva och bo i Laxå kommun och sätta ord på utmaningar och problem som kommuninvånare upplever och uppmärksammar i omgivningen. Genom samtal med kommuninvånarna ska det identifieras två till tre av de viktigaste frågor/områden för vidare utveckling i framtida medborgardialog. I projektets regi anordnas det workshoppar och dialogmöten. Inbjudan är öppen för alla som bor och är verksamma i Laxå kommun med tonvikt på barns och ungdomars deltagande.
 • Under våren 2021 ska en dialog om föräldraskap äga rum. Syftet för dialogen är dels att förstärka kommuninvånarnas vardagliga roll, dels att sjösätta en ny metod för att öka delaktighet och få igång samtal om samhällsfrågor.

Läs hela 

Lekebergs kommun, 2020-09-18

https://lekeberg.se/

 • I projektplanen för Lekebergs kommuns översiktsplansarbete har det lagts extra fokus och resurser på förstärkt medborgardialog med tydligt syftet att stärka demokratin. Det handlar både om att öka möjligheterna för medborgarna att faktiskt påverka innehållet i översiktsplanen men också för att genom ökad dialog också öka medborgarnas förtroende för politiken.
 • Det pågår ett arbete med att tillgänglighetsanpassa Lekebergs kommuns hemsida, vilket är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Lekebergs kommun avser även att använda och utveckla sina externa kanaler för att belysa olika delar av kommunen som demokratisk organisation under 2021.

Läs hela

Lindholmen Science Park, 2020-11-19

https://www.lindholmen.se/

 • Som en globalt och ungdomligt profilerat inslag engagerar sig Lindholmen
  Science Park i satsningen International Youth Think Tank Project där ett antal
  utvalda ungdomar får till uppdrag att utveckla sina bästa argument för varför ett
  öppet och demokratiskt samhälle ger de mest önskvärda förutsättningar som
  främjar en human utveckling av världen.
 • Lindholmen Science Park bedriver också flera satsningar för att öka rörligheten
  på arbetsmarknaden och minska strukturella hinder och diskriminering. Ett
  exempel är mentorskap för ungdomar med utländsk bakgrund i Göteborg, ett
  annat är Jobbsprånget, en nationell satsning för att öka möjligheten för
  personer med utländsk utbildning att arbeta i Sverige.

Läs hela

Linköpings kommun, 2021-01-12

www.linkoping.se

 • Linköpings kommun planerar att under stora delar av 2021 genomföra föreläsningar, utomhusinstallationer, utställningar och, i den utsträckning som pandemirestriktionerna tillåter det, forum för samtal om demokrati mellan kommunens invånare. Aktiviteterna syftar till att uppmärksamma kommunens invånare och besökare att det är 100 år sedan både kvinnor och män fick rösta och att bidra till medvetenhet och kunskap om vikten av att främja demokratin. Under 2021 firar Stadshuset också 100 år som demokratisk byggnad.
 • Linköpings kommun genomför under 2021 kommunikationsåtgärder både internt och externt för att marknadsföra aktiviteter under året och för att uppmärksamma frågeställningar och initiativ med koppling till demokrati.

Läs hela 

Ljusnarsbergs kommun, 2020-09-18

https://www.ljusnarsberg.se/

 • Ljusnarsbergs kommun ska anordna kontinuerliga föreläsningar för kommunfullmäktige och eventuellt särskilda föreläsningstillfällen för allmänheten med olika aspekter på demokrati. Under 2021 ska en föreläsning behandla demokratins tillkomst i form av allmänna val i Sverige. Detta ur perspektivet att svensk demokrati endast är 100 år gammal, men framförallt att det i Sverige var en tidsmässigt tämligen lång process innan det blev en demokrati – det vill säga att detta inte var givet, utan något som befolkningen tvingades kämpa för. Det anser Ljusnarsbergs kommun vara viktigt eftersom det i dagsläget finns en risk att demokratin anses vara en självklarhet i Sverige.

Läs hela

LSU, 2020-11-08

lsu.se

 • LSU kommer att engagera sig för att vara en aktiv röst i påverkansarbetet för en sänkt
  rösträttsålder och valbarhetsålder samt samverka med de allierade som driver frågan
  framåt.
 • LSU ska i sina digitala kanaler och sociala medier kommunicera det
  engagemang som dess medlemsorganisationer, partnerorganisationer, representanter
  och talespersoner bedriver för en demokratisk värld där alla barn och unga är
  organiserade och har makt över sina liv och samhällsutvecklingen.

Läs hela

Länsstyrelsen i Gotlands län 2020-09-11

www.lansstyrelsen.se/gotland

 • Länsstyrelsen ska i all verksamhet internt och externt integrera de mänskliga rättigheterna, särskilt skyddet mot diskriminering. Genom att underteckna deklarationen tydliggörs Länsstyrelsens ambition ytterligare att värna de mänskliga rättigheterna i länet.
 • Länsstyrelsen kommer under 2021 att stå värd för Demokratistugan.

Läs hela

Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 2020-12-15

https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg.html

 • Länsstyrelsen är värd för demokratistugan under 15 – 20 september 2021  och i samband med det arrangeras ett program om olika aspekter av demokratin.Under demokrativeckan sker samarbeten med kommuner (kultur, bibliotek m.m.), Länsmuseet nationella minoriteter, idrotten, ungdomar och Region Gävleborg.
 • Länsstyrelsen ska tillsammans i länet och med MUCF arbeta för att främja ungas förutsättningar att delta i demokratin.

Läs hela

Samforma, 2020-11-26

www.samforma.se

 • Idéburen sektor är en central del av demokratin och överenskommelseprocesser och andra modeller för strukturerade samtal kan användas lokalt och regionalt i syfte att värna och stärka det civila samhällets roll i demokratin och samhället. Samforma kommer fortsätta verka för att utveckla strukturerad samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor i syfte att lösa gemensamma samhällsutmaningar och värna civilsamhällets oberoende och röstbärande funktion.
 • Samforma ska genomföra kunskapshöjande insatser som bland annat syftar till att öka kunskapens om civilsamhällets roll för demokratin.

Läs hela.

 

Deklaration

Deklarationen är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationell samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin.

Läs mer

Skriv under

Kommittén Demokratin 100 år vill med deklarationen ena de krafter som vill delta i ett demokratistärkande arbete. Vill din organisation vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin?

Läs mer

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.