Åtaganden

Organisationer som har skrivit under Deklaration för en stark demokrati

Flera myndigheter, organisationer, kommuner, regioner och företag har redan skrivit under deklarationen. I texten nedan kan du läsa om deras åtaganden. Vi hoppas att din organisation också vill ansluta sig. Läs mer här om hur man skriver under.

CIVOS, 2021-03-30

CIVOS

 • CIVOS åtar sig bland annat att erbjuda en kompetenshöjande insats för våra medlemmar gällande
  mänskliga rättigheter och diskriminering kopplat till demokratifrågor.
 • CIVOS åtar sig också att publicera lättillgänglig information om statsskicket och då lägga vikt vid de grundlagsfästa fri- och rättigheterna samt konventioner som relaterar till civilsamhället. Ledamöterna i styrelsen kommer utifrån det att dela inlägg på hemsidan med reflektioner utifrån respektive ledamots verksamhet.  Informationstexten och ledamöternas inlägg kommer att sammanställas i ett dokument som enkelt kan delas digitalt med civilsamhällesorganisationer och andra intressenter.

Läs CIVOS åtaganden i sin helhet här.

Civilsamhällesparten i NOD, 2020-03-31

https://www.nodsverige.se/

 • NOD skapar mötesplatser där medlemsorganisationer får möjlighet att medverka kring nutida samhällsutmaningar, i syfte att skapa ökad dialog och delaktighet.
 • NOD skapar via dessa mötesplatser betydande exempel för hur dialog kan föras respektfullt, seminarier och samtalsserier som formuleras inom ramen för detta kommer ta sikte på att stärka demokratin.

Läs hela

Dalarnas museum, 2021-06-03

https://dalarnasmuseum.se/

 • Dalarnas museum ger stimulansbidrag till lokala föreningar, stiftelser och organisationer som arbetar med kulturhistoria och kulturarv, i år ges detta till aktörer som fokuserar på demokrati.
 • Dalarna museum lyfter särskilt faktaresistens, nationella minoriteters, urfolket samers historiska närvaro och betydelse för regionens utveckling samt kultur- och kulturarvsfrågor med fokus på glesbygdsproblematik och förutsättningarna för folkbildning och samhällsutveckling.

Läs hela

Degerfors kommun, 2020-09-18

https://www.degerfors.se/

 • Degerfors kommun ska införa medborgardialog som ett verktyg för att främja demokrati och dialog med invånarna
 • En demokratidag ska genomföras på Stora Valla-skolans högstadium

Läs hela

Friends, 2021-01-15

www.friends.se

 • Friends ska arbeta utifrån tre fokusområden: rasism, ofrivillig ensamhet och ökade internetkompetenser för barn och vuxna. För att motverka strukturell rasism gör vi en särskild satsning på kunskapshöjande och samverkansprojekt med andra delar av samhället. Friends driver också frågan om mobbning och kränkningar på nätet för att öka skyddet för barn i den hastiga digitalisering som nu sker. Samt lyfter fram problemet med ofrivillig ensamhet bland barn och unga – alla har rätt till en vän.
 • Etablera seminarieserien Vi måste prata på Friends arena, en kunskapsinsats för att främja och förebygga mobbning på ett tillgängligt sätt till b.la. vårdnadshavare och personal i skola, förskola, idrott och föreningsliv.

Läs hela

Funktionsrätt Sverige, 2021-05-14

Funktionsrätt Sverige 

 • Funktionsrätt Sverige åtar sig att fortsätta belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agera aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar full delaktighet för alla människor i samhällets alla delar. En utgångspunkt  är universell utformning, en inkluderande samhällsplanering som redan från början utgår från människors olikheter och lika värde.
 • Konkret arbetar Funktionsrätt Sveriges med projektet Rätt från början tillsammans med externa parter för att – genom universell utformning – fånga in mångfalden i vårt samhälle i skapandet av allt nytt. Att ge de som står längst utanför en röst och inflytande är ett demokratibyggande arbete. Under 2021 har projektet presenterat ett processtöd för att arbeta med universell utformning inom bland annat skola och utbildning, och just nu planeras en aktivitet på barnrättsdagarna i september.

Läs åtagandena i sin helhet här.

Funktionsrätt Västerbotten, 2020-12-09

http://www.funktionsrattvasterbotten.se/ (hso.se)

 • Funktionsrätt Västerbottens ställningstagande är att en stark demokrati är avgörande för att nå ett samhälle för alla där rättigheter respekteras, där alla inkluderas och där alla medborgare har likvärdiga förutsättningar till ett värdigt och gott liv.
 • Funktionsrätt Västerbotten arbetar för ”ett samhälle för alla människor” där rättigheter respekteras och förverkligas. Vi ska vara tydligare i att inkludera det demokratiska perspektivet som en naturlig del i allt vårt arbete. Vi vill synliggöra en stark demokratis betydelse för att mänskliga rättigheter ska respekteras.

Läs hela

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, 2021-04-09

FiFS – Förenade Islamiska Föreningar i Sverige

 • Föreningen kommer att arrangera styrelseutbildningar med fokus på inkludering så att fler underrepresenterade medlemmar ska kunna ta plats i styrelser och inta ledarroller.
 • Föreningen kommer att arbeta för att minoriteters rättigheter skyddas och stärks, föreningen kommer delta och lyfta minoriteters utmaningar i referensgruppen för Forum för levandes historias arbete mot rasism.

Läs hela

Hallsbergs kommun, 2020-09-18

https://www.hallsberg.se/

 • Utöver det allmänna arbetet inom kommunen gentemot medlemmarna ingår Hallsbergs kommun i ett samarbete med övriga kommuner i Sydnärke där bland annat ett ungdomsråd startades upp 2018. Detta råd ska vara ett bra verktyg för att nå ut till kommunens ungdomar som är de medlemmar i kommunen som kan tänkas bli engagerade i den politiska och demokratiska världen inom några år. Det är därför viktigt att fortsätta och även att utveckla arbetet med att stärka deras kunskap om demokrati. Genom deltagande i ungdomsrådet planerar Hallsbergs kommun att arbeta externt med demokratifrågor framöver tillsammans med kommunerna i Sydnärke.
 • Inom kommunens organisation finns idag inget organ som övergripande diskuterar demokratifrågor, som inte rör ett specifikt ärende. Kommunfullmäktiges ordförande har föreslagit att någon nämnd eller utskott inom kommunen kan få mer ansvar för att diskutera och utreda olika demokratiaspekter inom kommunens arbete. Utredningar och material som tas fram av detta organ kan sedan redovisas i fullmäktige för att lyfta frågorna vidare i kommunen och göra fler delaktiga. Detta skulle kunna stärka kommunens arbete och kunskaper inom demokratifrågor och komma till nytta för hela Hallsbergs kommuns fortsatta demokratiarbete. Kommunen beräknas då uppnå ett internt kunskapslyft och stärkande av demokratin.

Läs hela

Hallwylska museet, 2021-03-02

Hallwylska museet

 • Hallwylska museet åtar sig bland annat att se över ett nytt lokalt samarbete med fokus på demokratins villkor idag, utifrån ett historiskt perspektiv, tillsammans med Kulturhuset Parkteatern och Stockholm Kvinnohistoriska.
 • Under 2021 åtar sig Hallwylska museet dessutom att paketera allt museets material som berör demokratiseringsprocessen under en flik på sin hemsida, för att göra materialet lättillgängligt för undervisning inom skolan. Syftet är att på det sättet underlätta fördjupande lektioner på ämnet. Utöver det ska Hallwylska museet skapa en kort film som fungerar som lärarhandledning och för att belysa museets deltagande i demokratideklarationen.

Läs åtagandena i sin helhet här.

Hammarö kommun, 2020-10-23

https://www.hammaro.se/

 • I samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och andra aktörer i länet genomföra en gemensam Demokrativecka under hösten 2021, ett år före de allmänna valen 2022. Syftet med Demokrativeckan är att på bred front uppmärksamma demokrati och mänskliga rättigheter på angelägna teman som rör och berör länets invånare.
 • Att på olika sätt kommunicera vikten av demokratin och att demokratin i Sverige fyller 100 år. Kommunikationen ska ske i olika kanaler.

Läs hela

Hantera Agera, 2021-02-08

www.hantera-agera.se

 • Stärka organisationers och företags förmåga att stå emot hot, hat och trakasserier. De ska aktivt fortsätta att sprida budskapet att det går att skapa motståndskraft och bli bättre på att hantera otillåten påverkan.
 • Regelbundet arrangera kostnadsfria seminarier riktade till utsatta personer och organisationer. Hantera Agera gör detta för att sprida kunskap och för att hjälpa människor till ett bättre yrkesliv. Hantera Agera vill att alla människor ska orka att fortsätta säga vad de vill och göra vad de vill, utan att bli tystade av människor som tycker annorlunda och använder odemokratiska medel för att få sin vilja igenom.

 

Läs hela

Haparanda kommun, 2021-02-18

https://www.haparanda.se/

 • Haparanda kommun ska som en del av Agenda 2030 delmål 16.7 genomföra en översyn av främjande insatser för ett ökat valdeltagande i kommunen inför de nationella och kommunala valen 2022.
 • Haparanda kommun ska i samverkan med Länsstyrelsen Norrbotten stå värd för Demokratistugan några dagar vid månadsskiftet augusti/september 2021.

Läs hela

Heby kommun, 2021-05-11

Heby kommun

 • Heby kommun åtar sig att inom ramen för den pågående utvärderingen och översynen av kommunens politiska
  organisation, särskilt utreda medborgarnas möjlighet till insyn och inflytande och hur detta
  kan stärkas.
 • Kommunen åtar sig också att anordna en föreläsning för kommunfullmäktige och allmänheten om den allmänna rösträtten 100 år med Torbjörn Nilsson, professor i historia.

Läs åtaganden i sin helhet här.

Hedemora kommun, 2021-06-03

https://www.hedemora.se/

 • Hedemora kommun arbetar med medborgardialog för ökat deltagande bland kommunens medborgare.
 • Hedemora kommun utbildar även tjänstemän och politiker i digital möteskompetens.

Läs hela

HSB Göteborg, 2021-03-03

HSB Göteborg

 • HSB Göteborg ska via egna satsningar och påverkansarbete skapa bättre förutsättningar för ökad social gemenskap, integration och trygghet i sina bostadsområden.
 • HSB Göteborg ska vid internutbildningar och träffar för förtroendevalda inom HSB särskilt uppmärksamma och diskutera värdet av en stark demokrati.

Läs hela

HSB Riksförbundet, 2021-05-25

HSB

 • HSB Riksförbundet åtar sig att fortsätta stödja bostadsrättsföreningarna med att upprätthålla en stark demokrati, ytterst manifesterat i föreningsstämmor, trots pandemins påverkan på möjligheterna att träffas fysiskt för att diskutera gemensamma angelägenheter.
 • HSB åtar sig också att uppmärksamma undertecknandet av deklarationen i sina olika kanaler, samt uppmärksamma även demokratins 100-årsjubileum. HSB:s medlemstidning Hemma i HSB har en sammanlagd upplaga på drygt 500 000 ex, vilket gör den till en av de största tidningarna som rör boendet.

Läs åtagandena i sin helhet här.

Humanisterna, 2021-02-05

http://humanisterna.se/

 • Humanisterna har startat ett projekt kallat ”Vital demokrati” i vilket de kommer arrangera seminarier med politiker, statsvetare med flera där det diskuteras hur demokratin kan försvaras och stärkas. Seminarierna i projektet ”Vital demokrati” riktar sig även till allmänheten och syftar till att skapa ett offentligt samtal om demokrati.
 • Med tanke på utvecklingen där auktoritära idéer blir alltmer dominerande och t.o.m. leder till att tidigare demokratiska länder blir auktoritära är det en viktig uppgift för humanister att mobilisera mot dessa tendenser, som även finns i Sverige. Humanisterna ska därför under perioden bedriva opinionsbildning mot den pågående utvecklingen av ny-auktoritära strömningar.

 

Läs hela

Hultsfreds kommun, 2021-05-27

https://www.hultsfred.se/

 • Hultsfreds kommun arbetar med ett förstudieprojekt via ICLD och kenyansk partnerkommun om att utveckla arbetet kring medborgardemokrati och plattformen Consul.
 • Hultsfreds kommun kommer anordna utbildning för medarbetare och chefer om demokrati, genom introduktion för nyanställda och för chefer.

Läs hela

Hällefors kommun, 2020-09-18

https://www.hellefors.se/

 • Under hösten 2020 ska Hällefors kommun ta fram ett dokument som beskriver en struktur för hur förtroendevalda ska stärka medborgarnas möjlighet till delaktighet i kommunal verksamhet och samhällsplanering genom medborgardialog av olika slag.
 • Hällefors kommun ska anordna en utbildningsdag för förtroendevalda med tema demokrati.

Läs hela 

Högskolan Väst, 2021-04-28

Högskolan Väst

 • Genom undertecknandet åtar sig Högskolan Väst att stärka arbetet med demokrati och delaktighet. Det ska bland annat göras genom högskolans mentorskapsprogram Näktergalen som matchar studenter med elever i grundskolan för att öka inkludering och delaktighet.
 • Högskolan Väst åtar sig också att utveckla satsningen Science Shops som är ett samarbete med civilsamhället samt att aktivt stå upp för den akademiska friheten inom de organisationer som högskolan samarbetar med.

Läs åtagandena i sin helhet här.

Högskolan Dalarna, 2021-06-03

https://www.du.se/

 • Högskolan Dalarna genomför ett antal externt inriktade aktiviteter där
  demokratifrågor står i centrum.
 • Högskolan Dalarna fortsätter under läsåret 2021/22 att bedriva utbildning,
  forskning och samverkan med fokus på demokrati, interkulturalitet,
  civilsamhälle, segregation, mångfald, mänskliga rättigheter och hållbar
  utveckling.

Läs hela

Högsby kommun, 2021-05-27

https://www.hogsby.se/

 • Högsby kommun arbetar med att utveckla medborgardialoger genom ett utvecklingsprojekt i samarbete med Region Kalmar.
 • Kommunen kommer via sin hemsida och sociala medier kommunicera bakgrunden till demokratin och värdet av att utveckla den vidare.

Läs hela

International Youth Think Tank, 2020-11-19

www.iythinktank.com

 • International Youth Think Tank ska tillsammans med UD genomföra ett Democracy Talk med gymnasieungdomar i två Göteborgsskolor med fyra av sina Youth Fellows som moderatorer.
 • International Youth Think Tank samarbetar med förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad för att utveckla metoder och arbetssätt som skapar ett effektivt deltagande för unga medborgare i grön stadsomvandling.

Läs hela

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, 2020-12-07

www.icld.se

 • ICLD kommer under 2021 att genomföra att antal konferenser för kommuner och regioner för att engagera till stärkt lokalt demokratiarbete. ICLD gör det bland annat i samarbete med FN-förbundet och SKRs satsning Glokala Sverige.
 • ICLD ska i sin kommunikation stödja och stärka kommuner och regioner i sitt lokala demokratiarbete. Det gör ICLD både genom att informera, utbilda och finansiera internationella partnerskapprojekt och utbildningsprogram. ICLD ska i sin kommunikation lyfta fram kommuner och regioner som genom sina samarbeten via ICLD gjort skillnad för den demokratin på lokal nivå.

Läs hela 

#Jagärhär, 2020-12-22

www.jagarhar.se

#jagärhär och de internationella #iamhere-grupperna runt om i Europa gör varje dag aktioner tillsammans där de övar på att stå upp för sig själva, varandra och det detror på. Bland annat kommer de att i än högre utsträckning att fokusera på desinformation och i synnerhet på konspirationsteorier och dess konsekvenser. Målet under 2021 är att tillsammans med experter förfina metoderna för att fler personer ska kunna vara delaktiga i att bekämpa konspirationsteorier och desinformation online.

#Jagärhär kommer att:

 • Utbilda civilsamhället i digitalt motstånd, civilkurage och communitybuilding online.
 • Utbilda vuxna som är i kontakt med unga kring hur man kan prata om vad som händer online.
 • Fortsätta med utbildningar till unga och unga vuxna om yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, rasism, mobbning och hur vi beter oss mot varandra online.

Läs hela

Jokkmokks kommun, 2021-02-18

https://www.jokkmokk.se/

 • Jokkmokk kommuns bibliotek ska under året, i samarbete med Sensus Norrbotten och Västerbotten ha en utställning med bilder och text om demokrati, val och minoriteter.
 • Kulturskolan i Jokkmokk samverkar med Kulturskolorna i Norrbotten angående demokrati och delaktighet, bland annat genom fortbildning av personal. I sin öppna verksamhet startar Jokkmokks kommun ett Regnbågshäng – en kväll med gemenskap för barn, unga och vuxna.

Läs hela

Journalistförbundet, 2021-05-03

https://www.sjf.se/

 • Förbundet kommer fortsätta att stärka medlemmarnas förutsättningar för att bedriva journalistik genom att fokusera ytterligare på bland annat arbetsvillkor samt förebygga hot och hat gentemot journalister.
 • Förbundet kommer även att ge ut en nyutgåva av boken “överleva deadline”, boken är en handbok för journalister som utsätts för hot och hat.

Läs hela

Jämställdhetsmyndigheten, 2021-02-11

Jämställdhetsmyndigheten

 • Jämställdhetsmyndigheten åtar sig att genomföra arrangemang utifrån att det är 100 år sedan kvinnor fick rösta. I samband med att myndigheten rapporterar sin förstudie om kvinnor och mäns deltagande i den lokala demokratin kommer bland annat ett publikt arrangemang hållas som riktas till beslutsfattare, andra statliga myndigheter, kommuner och civilsamhälle.
 • Under 2021 kommer myndigheten genomföra publika evenemang vid olika mötesplatser och konferenser som Jämställdhetsmyndigheten medverkar i.  

Läs åtagandena i sin helhet här.

IF Metall

www.ifmetall.se

 • IF Metall åtar sig att arbeta för att nå nya målgrupper med riktad information via filmer, om facklig organisering, kollektivavtalet samt facklig-politisk påverkan, på arabiska genom den arabisktalande mediekanalen Alkompis.
 • IF Metall ska ta fram ett demokratiquiz som kommuniceras i fackförbundets digitala kanaler och i dess tidning till förtroendevalda på arbetsplatser.

Läs åtagandena i sin helhet här. 

Kalmar läns museum, 2021-05-27

https://kalmarlansmuseum.se/

 • Kalmar läns museum kommer anordna föreläsningar, podcasts och workshops i syfte att verka för att fler ska få insikt och medvetenhet om det demokratiska systemet och dess historia.
 • Muséet samverkar även med länsstyrelsen i Kalmar län kring Demokratistugan.

Läs hela

Kalmar kommun, 2021-05-27

 • Kalmar kommun kommer bjuda in Kalmars ungdomsråd till
  kommunfullmäktige för en diskussion om utveckling av de ungas
  inflytande.
 • Kalmar kommun kommer fortsätta uppmärksamma och kommunicera att
  demokratin i Sverige fyller 100 år.

Läs hela

Kalix kommun, 2021-02-18

https://www.kalix.se/

 • Kalix kommuns utbildningsnämnd uppmärksammar Demokratiåret 2021 i skolundervisningen på olika sätt beroende på elevernas ålder.
 • Inför varje kommunfullmäktigemöte lägger Kalix kommuns informationsenhet ut material om demokratin och Demokratiåret 2021 på kommunens hemsida och Facebook.

Läs hela

Karlskoga kommun

https://www.karlskoga.se/

 • Under hösten 2020 kommer Karlskoga kommunfullmäktiges presidium att tillsammans med SKR delta i ett pilotprojekt kring ”Det demokratiska samtalet”. Såväl förtroendevalda som journalister är grupper som utsätts för oacceptabelt hot, hat och våld. Hur kan vi tillsammans skapa ett bättre samtalsklimat och verka för att ingen tystnar? Detta blir temat för ett halvdagsseminarium tillsammans med media i länet där fokus är hur man tillsammans kan stärka demokratin. Målet med projektet är att gemensamt ta fram former för hur samarbete kan ske för att tillsammans påverka utvecklingen
 • Karlskoga kommun ska fortsätta arbetet med att utveckla ”Ungdomsfullmäktige”. De kommer att anställa ”kommunutvecklare”, det vill säga ungdomar som ska arbeta med förvaltningarna för att förstärka och få in ungdomsperspektivet i det demokratiska arbetet.

Läs mer

Karlskrona kommun, 2021-06-08

https://www.karlskrona.se/

 • Karlskrona kommun kommer tillsammans med Blekinge tekniska högskola, Blekinge museum och Region Blekinge arrangera en föreläsning samt utställning i samband med internationella demokratidagen den 15 september.
 • Karlskrona kommun kommer att uppmärksamma demokratins 100-års jubileum i sina sociala kanaler

Läs hela

Karlstads kommun, 2020-10-23

https://karlstad.se/

 • Karlstads kommun ska i samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och andra aktörer i länet genomföra en gemensam Demokrativecka under hösten 2021, ett år före de allmänna valen 2022. Syftet med Demokrativeckan är att på bred front uppmärksamma demokrati och mänskliga rättigheter på angelägna teman som rör och berör länets invånare.
 • Karlstads kommun ska på olika sätt kommunicera vikten av demokratin och att demokratin i Sverige fyller 100 år. Kommunikationen ska ske i olika kanaler.

Läs hela

KLYS, 2021-02-19
KLYS

 • Genom undertecknande åtar sig KLYS att förbättra den demokratiska processen internt
  genom ökad transparens och ökade möjligheter att påverka och göra sin röst hörd inom KLYS.
 • KLYS åtar sig också att genomföra en konstnärspolitisk konferens med yttrandefrihet, konstnärlig frihet och kulruskapares villkor som teman! På konferensen kommer bland annat kultur- och demokratiminister Amanda Lind att tala. Dessutom kommer KLYS att ta fram ett kulturpolitiskt program inför valet där yttrandefrihet och demokrati blir viktiga beståndsdelar.

Läs KLYS åtaganden i sin helhet här.

Kils kommun, 2020-10-23

https://www.kil.se/

 • Kils kommun ska vara drivande i arbetet för att skapa ett offentligt samtal, i nära dialog och genom kunskapsutbyte mellan olika aktörer och enskilda. Samtal och aktiviteter ska genomföras i bred samverkan och arrangeras på olika platser, digitalt såväl som fysiskt där så är möjligt.
 • Kils kommun ska på olika sätt kommunicera vikten av demokratin och att demokratin i Sverige fyller 100 år. Kommunikationen ska ske i olika kanaler.

Läs hela

Kiruna kommun, 2021-02-18

https://kiruna.se/

 • Kiruna kommuns bibliotek anordnar aktiviteter knutna till demokratin, bland annat med fokus på nationella minoriteter och urfolk.
 • Ungdomens hus i Kiruna kommun kommer att lyfta och öka kunskapen kring det historiska perspektivet och hur röstförfarandet ser ut idag med fokus på unga vuxna och nysvenskar.

Läs hela

Kristinehamns kommun, 2020-10-23

https://www.kristinehamn.se/

 • Kristinehamns kommun ska i all sin verksamhet och i alla sina uppdrag anta ett rättighetsperspektiv. Genom att underteckna deklarationen tydliggörs Kristinehamns kommuns ambition att värna de mänskliga rättigheterna.
 • Kristinehamns kommun ska vara drivande i arbetet för att skapa ett offentligt samtal, i nära dialog och genom kunskapsutbyte mellan olika aktörer och enskilda. Samtal och aktiviteter ska genomföras i bred samverkan och arrangeras på olika platser, digitalt såväl som fysiskt där så är möjligt.

Läs hela

Kulturhuset Stadsteatern, 2021-03-18

Kulturhuset

 • Kulturhuset Stadsteatern åtar sig bland annat att anordna flera seminarier, debatter och samtal riktade till allmänheten. Syftet med programutbudet är att det ska bidra till mångfald och stärka demokratin.
 • Kulturhuset Stadsteatern åtar sig också att skapa kreativa arenor för yttrandefrihet och likabehandling genom en bredd av uttrycksformer och genrer. Deltagande ska möjliggöras för alla genom att tillhandahålla aktiviteter som är tillgängliga för alla stockholmare oavsett hinder.

Läs åtagandena i sin helhet här.

Kumla kommun, 2020-09-18

https://www.kumla.se/

 • Presidiet ska i samarbete med kommunens kommunikatörer spela in några kortare filmer där presidiet berättar om hur de praktiskt arbetar med demokratifrågor. Filmerna ska informera om rollen som folkvald, kommunfullmäktige och medborgarinitiativ. Filmerna ska spelas in och läggas ut hösten 2020. Med insatsen hoppas Kumla kommun nå sina kommuninvånare med kunskap och information.

Läs hela 

Kvinna till Kvinna, 2021-02-23

Kvinna till Kvinna. 

 • Kvinna till Kvinna åtar sig Kvinna till kvinna att lyfta och tematisera 100-årsfirandet av kvinnors rösträtt i de lokala aktivistgruppernas studiecirklar, events och aktiviteter.
 • Kvinna till kvinna har bland annat åtagit sig att lyfta nyanlända kvinnors röster och perspektiv och anordna panelsamtal om kvinnors rättigheter och inkludering i demokratin. Kvinna till kvinna kommer dessutom fortsätta arbetet med att skapa digitala mötesplatser för påverkansarbete och kunskapsutbyte.

Läs åtagandena i sin helhet här.

Laxå kommun, 2020-09-18

https://www.laxa.se/

 • Laxå kommun arbetar med demokratifrågor i projektet ”Livskvalitet i landet Laxå“. Projektet pågår under åren 2020-2021. Projektets mål är att skapa forum för samtal om livsvillkoren i Laxå kommun och bidra till en ökad känsla av delaktighet och inflytande. Projektet bjuder in kommuninvånare att berätta hur det är att leva och bo i Laxå kommun och sätta ord på utmaningar och problem som kommuninvånare upplever och uppmärksammar i omgivningen. Genom samtal med kommuninvånarna ska det identifieras två till tre av de viktigaste frågor/områden för vidare utveckling i framtida medborgardialog. I projektets regi anordnas det workshoppar och dialogmöten. Inbjudan är öppen för alla som bor och är verksamma i Laxå kommun med tonvikt på barns och ungdomars deltagande.
 • Under våren 2021 ska en dialog om föräldraskap äga rum. Syftet för dialogen är dels att förstärka kommuninvånarnas vardagliga roll, dels att sjösätta en ny metod för att öka delaktighet och få igång samtal om samhällsfrågor.

Läs hela 

Lessebo kommun, 2021-06-08

https://www.lessebo.se/

 • Lessebo kommun fortsätter sitt arbete med att förankra demokratin lokalt genom arbete med medborgardialog.
 • Kommunen kommer att uppmärksamma demokratins 100-års jubileum i sinasociala kanaler.

Läs hela

Lekebergs kommun, 2020-09-18

https://lekeberg.se/

 • I projektplanen för Lekebergs kommuns översiktsplansarbete har det lagts extra fokus och resurser på förstärkt medborgardialog med tydligt syftet att stärka demokratin. Det handlar både om att öka möjligheterna för medborgarna att faktiskt påverka innehållet i översiktsplanen men också för att genom ökad dialog också öka medborgarnas förtroende för politiken.
 • Det pågår ett arbete med att tillgänglighetsanpassa Lekebergs kommuns hemsida, vilket är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Lekebergs kommun avser även att använda och utveckla sina externa kanaler för att belysa olika delar av kommunen som demokratisk organisation under 2021.

Läs hela

Leksand kommun, 2021-06-03

https://www.leksand.se/

 • Leksand kommun kommer att arbeta med medborgardialoger för att ytterligare förankra demokratin.
 • Under hösten kommer kommunen uppmärksamma demokratins 100-års jubileum i sina sociala kanaler.

Läs hela

Lindholmen Science Park, 2020-11-19

https://www.lindholmen.se/

 • Som en globalt och ungdomligt profilerat inslag engagerar sig Lindholmen
  Science Park i satsningen International Youth Think Tank Project där ett antal
  utvalda ungdomar får till uppdrag att utveckla sina bästa argument för varför ett
  öppet och demokratiskt samhälle ger de mest önskvärda förutsättningar som
  främjar en human utveckling av världen.
 • Lindholmen Science Park bedriver också flera satsningar för att öka rörligheten
  på arbetsmarknaden och minska strukturella hinder och diskriminering. Ett
  exempel är mentorskap för ungdomar med utländsk bakgrund i Göteborg, ett
  annat är Jobbsprånget, en nationell satsning för att öka möjligheten för
  personer med utländsk utbildning att arbeta i Sverige.

Läs hela

Linköpings kommun, 2021-01-12

www.linkoping.se

 • Linköpings kommun planerar att under stora delar av 2021 genomföra föreläsningar, utomhusinstallationer, utställningar och, i den utsträckning som pandemirestriktionerna tillåter det, forum för samtal om demokrati mellan kommunens invånare. Aktiviteterna syftar till att uppmärksamma kommunens invånare och besökare att det är 100 år sedan både kvinnor och män fick rösta och att bidra till medvetenhet och kunskap om vikten av att främja demokratin. Under 2021 firar Stadshuset också 100 år som demokratisk byggnad.
 • Linköpings kommun genomför under 2021 kommunikationsåtgärder både internt och externt för att marknadsföra aktiviteter under året och för att uppmärksamma frågeställningar och initiativ med koppling till demokrati.

Läs hela 

Linnéuniversitetet, 2021-01-28

https://lnu.se/

 • Genom en forskningsbaserad och kunskapsdrivande dialog med vår omvärld utvecklas demokratin. Att möta samhällsutmaningar med kunskap som integrerar utbildning, forskning och samverkan – är något som genomsyrar Linnéuniversitetets vision och arbete.
 • Medieinstitutet FOJO arbetar med journalistikens möjligheter att stärka demokratin genom exempelvis Faktajouren.se, EU-kollen.se och Demokratijouren.se. Vår Poddcast om demokratins eldsjälar, Demokratibyggarna, är ytterligare ett initiativ för att sprida kunskap och att kunna vara en röst i det offentliga samtalet. Det är viktigt att inte glömma att framtidens samhälle byggs av de som idag är unga.

Läs hela

Lindesbergs kommun, 2021-03-25

https://www.lindesberg.se/

 • Lindesbergs kommun anordnar en demokratidag där politiker och representanter för kommunens förvaltningar träffar ungdomar i kommunen för diskussion om gemensamma frågeställningar.
 • Lindesbergs kommun kommer under 2021 att anordna en utbildningsdag för kommunens förtroendevalda och tjänstemän med tema den svenska demokratins historia.

Läs hela

Ljungby kommun, 2021-04-12

Ljungby kommun

 •  Ljungbys kommunbibliotek kommer genomföra en föreläsning, bokcirkel och samtal med demokratin 100 år som tema.
 • Kommunen kommer även fortsätta att sprida kunskap om det demokratiska systemet och uppmärksamma 100-års jubileet i sina sociala kanaler.

Läs hela

Ljusnarsbergs kommun, 2020-09-18

https://www.ljusnarsberg.se/

 • Ljusnarsbergs kommun ska anordna kontinuerliga föreläsningar för kommunfullmäktige och eventuellt särskilda föreläsningstillfällen för allmänheten med olika aspekter på demokrati. Under 2021 ska en föreläsning behandla demokratins tillkomst i form av allmänna val i Sverige. Detta ur perspektivet att svensk demokrati endast är 100 år gammal, men framförallt att det i Sverige var en tidsmässigt tämligen lång process innan det blev en demokrati – det vill säga att detta inte var givet, utan något som befolkningen tvingades kämpa för. Det anser Ljusnarsbergs kommun vara viktigt eftersom det i dagsläget finns en risk att demokratin anses vara en självklarhet i Sverige.

Läs hela

LSU, 2020-11-08

lsu.se

 • LSU kommer att engagera sig för att vara en aktiv röst i påverkansarbetet för en sänkt
  rösträttsålder och valbarhetsålder samt samverka med de allierade som driver frågan
  framåt.
 • LSU ska i sina digitala kanaler och sociala medier kommunicera det
  engagemang som dess medlemsorganisationer, partnerorganisationer, representanter
  och talespersoner bedriver för en demokratisk värld där alla barn och unga är
  organiserade och har makt över sina liv och samhällsutvecklingen.

Läs hela

Luleå kommun, 2021-02-18

https://www.lulea.se/

 • Luleå kommun verkar för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet samt arbetar för att fler ska delta aktivt och stå upp för demokratin.
 • Kommunen kommer under 2021 inrätta en kommunövergripande barnrättsgrupp för att arbeta med kunskapsspridning för att stimulera delaktiggörande av barn och unga.

Läs hela

Ludvika kommun, 2021-06-03

https://www.ludvika.se/

 • Ludvika kommun kommer ingå i ett tillväxtprojekt tillsammans med Region dalarna, tillväxtverket och trafikverket, med syfte att ge unga större delaktighet i regionala, mellankommunala och kommunala beslut.
 • Kommunen kommer att uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum på kommunen officiella hemsida och i sina sociala kanaler.

Läs hela

Luleå tekniska universitet, 2021-02-18

https://www.ltu.se/

 • Luleå tekniska universitet kommer under året anordna föreläsningsserie med fokus på bland annat kvinnors historiska kamp för utbildning och förintelsens minnesdag.
 • Universitetet kommer även anordna demokratiska samtal med fokus på bland annat fake-news som ett potentiellt hot mot demokratin.

Läs hela

Lycksele kommun, 2021-06-03

Lycksele kommun

 • Kommunen åtar sig att uppmärksamma Demokratin 100 år med kommunikationsinsatser inriktade mot nyanställda och chefer i organisationen samt att under året ha ett utbildningstillfälle i kommunfullmäktige på temat demokrati.
 • Se över vilka typer av stödfunktioner som finns eller kan utvecklas inom Lycksele kommun som främjar ungas deltagande och inflytande i den lokala demokratin.

Läs åtagandena i sin helhet här.

Länsstyrelsen i Dalarna, 2021-06-03

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna.html

 • Under perioden 3-10 juni arrangerar länsstyrelsen Dalarna en demokrativecka tillsammans med olika aktörer från länet.
 • Länsstyrelsen anordnar intern utbildning i god förvaltningskultur som även är kopplad till de globala målen.

Läs hela

Länsstyrelsen i Gotlands län 2020-09-11

www.lansstyrelsen.se/gotland

 • Länsstyrelsen ska i all verksamhet internt och externt integrera de mänskliga rättigheterna, särskilt skyddet mot diskriminering. Genom att underteckna deklarationen tydliggörs Länsstyrelsens ambition ytterligare att värna de mänskliga rättigheterna i länet.
 • Länsstyrelsen kommer under 2021 att stå värd för Demokratistugan.

Läs hela

Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 2020-12-15

https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg.html

 • Länsstyrelsen är värd för demokratistugan under 15 – 20 september 2021  och i samband med det arrangeras ett program om olika aspekter av demokratin.Under demokrativeckan sker samarbeten med kommuner (kultur, bibliotek m.m.), Länsmuseet nationella minoriteter, idrotten, ungdomar och Region Gävleborg.
 • Länsstyrelsen ska tillsammans i länet och med MUCF arbeta för att främja ungas förutsättningar att delta i demokratin.

Läs hela

Länsstyrelsen i Norrbotten, 2021-02-18

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten.html

 • Länsstyrelsen inleder en fördjupad samverkan med Region Norrbotten, länets kommuner, statliga myndigheter och andra aktörer i länet i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter.
 • Länsstyrelsen Norrbotten står värd för Demokratistugan i samband med besöket i Norrbotten.

Läs hela

Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2021-04-23

https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping.html

 • Länsstyrelsen kommer att arbeta med att intern stärka medarbetarnas kunskaper kring den statliga värdegrunden.
 • Länsstyrelsen kommer att fungera som samverkanspunkt för regionala och lokala aktörers forum och nätverk kring fortsatt arbete med social hållbarhet

Läs hela

Länsstyrelsen i Uppsala län, 2021-05-11

Länsstyrelsen i Uppsala 

 • Länsstyrelsen åtar sig att arbeta för att i vår verksamhet och i våra uppdrag anta ett rättighets- och jämställdhetsperspektiv för att bidra till ett inkluderande, jämlikt och jämställt samhälle.
 • Länsstyrelsen åtar sig också att genom Råd för social hållbarhet, vilket är länets högsta strategiska forum inom socialhållbarhet, skapas struktur och systematik i länets arbete inom social hållbarhet. Rådets styrka är flernivåsamverkan (stat, region och kommun) och tillhandahåller en plattform för delaktighet som stärker demokratin i länet.

Läs åtagandena i sin helhet här.

Länsstyrelsen i Västerbottens län, 2021-06-03

Länsstyrelsen Västerbotten

 • Länsstyrelsen ska stå värd för Demokratistugan vecka 33.
 • Utöver det åtar sig Länsstyrelsen att inleda en fördjupad samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och andra aktörer i länet i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter. Länsstyrelsen vill att fler ska kunna göra sin röst hörd och känna delaktighet i det demokratiska systemet. Genom en fördjupad och mer aktiv samverkan bidrar vi till ett systematiskt arbete där vi hittar synergieffekter och kan dra nytta av varandras erfarenheter, nätverk och perspektiv.

Läs åtagandena i sin helhet här.

 • Vara drivande i arbetet för att skapa ett offentligt samtal, i nära dialog och genom kunskapsutbyte mellan olika aktörer och enskilda. Inkluderingen av utsatta grupper ska särskilt beaktas i all planering.

Myndigheten för press, radio och tv, 2021-04-16

MPRT

 • Myndigheten för press, radio och tv åtar sig bland annat att bjuda in relevanta föreläsare till sina Fredagsfrukostar för att fördjupa den interna kunskapen kring demokratifrågor.
 • Dessutom kommer myndigheten att dela fördjupat innehåll om yttrandefrihet och tillgänglighet som riktas till allmänheten genom Mediebloggen.

Läs åtagandena i sin helhet här.

Region Norrbotten, 2021-02-18

https://www.norrbotten.se/

 • Regionbibliotek Norrbotten kommer göra insatser för att synliggöra folkbibliotekens roll och funktion för ett demokratiskt samhälle och individens utveckling.
 • Region Norrbotten stärker samarbetet med civilsamhället med en regional överenskommelse om samverkan mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället på regional nivå i Norrbotten.

Läs hela

Region Västra Götaland, 2020-10-27

vgregion.se

 • Arrangerar Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg 2021 på temat demokrati och mänskliga rättigheter tillsammans med bland annat Länsstyrelsen Västra Götalands län, Göteborgs Stad och Göteborgs Universitet.
 • Samverka med internationella nätverk som WHO Regions for Health och WHO Healthy Cities för att inspirera och påverka arbete för grundläggande demokratiska rättigheter, hälsa och jämlikhet på den internationella arenan, inom ramen för Agenda 2030.

 

Läs hela

Samforma, 2020-11-26

www.samforma.se

 • Idéburen sektor är en central del av demokratin och överenskommelseprocesser och andra modeller för strukturerade samtal kan användas lokalt och regionalt i syfte att värna och stärka det civila samhällets roll i demokratin och samhället. Samforma kommer fortsätta verka för att utveckla strukturerad samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor i syfte att lösa gemensamma samhällsutmaningar och värna civilsamhällets oberoende och röstbärande funktion.
 • Samforma ska genomföra kunskapshöjande insatser som bland annat syftar till att öka kunskapens om civilsamhällets roll för demokratin.

Läs hela.

 

Skolforskningsinstitutet, 2021-03-09

https://www.skolfi.se/

 •  Skolforskningsinstitutet kommer bland annat att starta en eller flera forskningssammanställningar som ska hjälpa lärare att utveckla undervisning kring skolans demokratiuppdrag.
 • Skolforskningsinstitutet kommer i samverkan med Skolverket att genomföra riktade kommunikationsinsatser mot sina primära målgrupper: förskollärare och lärare.

Läs hela

Skolverket, 2021-02-15

www.skolverket.se

 • Skolverket arbetar på flera sätt för att stödja skolan i dess demokratiska uppdrag. Inom ramen för myndighetens prioriterade områden arbetar man på ett övergripande plan för att värna demokratin.
 •     Skolverket värnar om de mänskliga fri- och rättigheterna genom att i arbetsprocesser och rutiner lyfta in kunskap om människors olika förutsättningar, behov och lika rättigheter. Skolverket ökar kunskapen hos medarbetarna genom regelbundna utbildningsinsatser

Läs hela

Läs underlag

Studieförbundet Vuxenskolan Skåne, 2021-02-17

https://www.sv.se/avdelningar/skane/

 • Genom undertecknandet åtar sig förbundet bland annat att stärka förmågan till att utveckla demokratiska mötesplatser och föreningar genom att regelbundet erbjuda utbildningar för förbundets cirkelledare och medarbetare i Skåne.
 • Förbundet ska även utveckla och erbjuda verksamhet för och med grupper som på olika sätt har begränsad tillgång till samhället och demokratin, med fokus på personer som är nya i Sverige och personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Läs hela

Sundsvall kommun, 2021-06-08

https://sundsvall.se/

 • Sundsvalls kommun fortsätter att stärka demokratin lokalt genom arbete med medborgardialog.
 • Sundsvall anordnar en rad olika aktiviteter för barn och ungdomar med ett demokratistärkande syfte, bland annat ges insyn i kommunens demokratiska processer.

Läs hela

Åtvidabergs kommun, 2020-04-16

https://www.atvidaberg.se/

 • Kommunen kommer att anordna samtal mellan unga i kommunen och lokala politiker där fokus för samtalet är demokratifrågor.
 • Åtvidabergs kommun kommer även anordna ett seminarium för politiker och tjänstepersoner där diskussion kommer föras kring polarisering och stärkande av den lokala demokratin.

Läs hela

Älvsbyns kommun, 2021-02-18

https://www.alvsbyn.se/

 • Älvsbyns kommun kommer att utbilda barn, elever och personal i hela skolans verksamhet om demokratibegreppet i ett vidare perspektiv.
 • Älvsbyns kommun avser att kommunicera och uppmärksamma demokratin i de medborgardialoger som genomförs. Älvsbyns kommun ska även uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum på sin hemsida och i sina sociala kanaler.

Läs hela

Älvdalen kommun, 2021-06-03

https://www.alvdalen.se/

 • Älvdalens kommun arbetar med medborgardialog för att stärka den lokala demokratin ytterligare.
 • Kommunen kommer att uppmärksamma demokratins 100-års jubileum i sina sociala kanaler.

Läs hela

Ödeshögs kommun, 2021-03-04

Startsida – Ödeshögs kommun (odeshog.se)

 • Kommunen planerar utställningen demokratin 100 år och ska bygga en hemsida kring demokratins 100års-jubileum samt kommunicera detta i sina sociala kanaler.
 • Ödeshögs kommun kommer att arbeta med att utveckla medborgardialog för politiker, tjänstepersoner och kommuninvånare.

Läs hela

Överkalix kommun, 2021-02-18

https://www.overkalix.se/

 • Överkalix kommun ska anordna en utställning på biblioteket i kommunen kring kvinnlig rösträtt och demokrati. Utställningen handlar om ett antal historiska kvinnor och hur deras situation förändrades med rösträtten.
 • Överkalix kommun planerar även att genomföra en rad aktiviteter, bland annat en jämställdhetsutbildning som riktar sig till chefer och tjänstepersoner

Läs hela

Övertorneå kommun, 2021-02-18

https://www.overtornea.se/

 • Övertorneå kommun arbetar med medborgardialog under 2021, syftet är att öka medborgarnas deltagande och inflytande i den lokala utvecklingen.
 • Kommunen anordnar en föreläsningsserie med fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet för kommunpersonalen.

Läs hela

Deklaration

Deklarationen är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationell samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin.

Läs mer

Skriv under

Kommittén Demokratin 100 år vill med deklarationen ena de krafter som vill delta i ett demokratistärkande arbete. Vill din organisation vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin?

Läs mer