Uppdrag

Kommittédirektiv

Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att under åren 2018 – 2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Insatserna samlas under rubriken Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Kommittén ska uppmuntra en bredd av aktörer i hela landet att delta, såsom skolväsendet, civila samhället, myndigheter och kommuner. Insatserna och aktiviteterna ska nå ut till en stor del av befolkningen.

Kommitténs arbete ska bidra till att utveckla och stärka demokratin på både kort och lång sikt genom att öka delaktigheten, förankringen och motståndskraften i demokratin. Insatserna ska t.ex. främja utveckling av de kunskaper och förmågor som människor behöver ha för att kunna delta aktivt i demokratin, bidra till att uppmuntra och inspirera till demokratiskt deltagande och stärka stödet för demokratins grundläggande principer.

Uppdraget ska redovisas senast 1 juni 2022.

Vår demokrati – värd att värna varje dag

För att genomföra uppdraget har kommittén startat Vår demokrati – värd att värna varje dag som är en rörelse där det bland annat ingår kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhällesorganisationer, näringsliv, skolväsendet och andra aktörer som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även de kommande 100 åren.

Vision och mål

En välfungerande demokrati förutsätter goda kunskaper, stort engagemang och aktivt deltagande i demokratin. Vårt mål är därför att öka såväl kunskapen och medvetenheten om demokratin som engagemanget och delaktigheten. För att klara detta behöver det offentliga Sverige och andra aktörer sluta upp och bidra till arbetet. Men vi lovar att göra vår del. Till vår hjälp har vi fyra demokratiambassadörer.

Visionen är att Vår demokrati — värd att värna varje dag ska skapa en landsomfattande demokratirörelse som sätter diskussionen om vårt styrelseskick, vår demokrati, högst. Demokrati genomsyrar hela den offentliga debatten, diskussionen hålls i en positiv och framåtblickande anda och alla individer och grupper upplever sig vara en del av det demokratiska samhället.

Våra mål är att:
1. Fler har en god kunskap och medvetenhet om demokratin och vad vårt demokratiska system innebär.
2. Fler engagerar sig i demokratin t.ex. genom att delta i samtal om demokrati, påverka lokala beslutsprocesser, rösta i val, engagera sig i en politisk fråga, i ett parti, eller i en civilsamhällesorganisation på sin fritid.
3. Ökat stöd för demokratin och att fler tar tydlig ställning för demokrati som styrelseskick.

Ambitionen är att 85 procent av befolkningen känner till att demokratin fyller 100 år samt att andelen i befolkningen med låga kunskaper om det demokratiska systemet har minskat.

Vill din organisation vara med och bidra? Hör av dig till kontakt@vardemokrati.se.

Kommittén

Kommittén Demokratin 100 år leds av Peter Örn. I kommittén ingår även demokratiambassadörerna Emma Frans, Lena Posner-Körösi och Rosaline Marbinah och ett sekretariat.

Läs mer

Regeringsuppdrag

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en nationell kraftsamling, Demokratin 100 år. Flertalet myndigheter har  fått demokratiuppdrag av regeringen.

Läs mer