Funktionsrätt Kalmar Län om delaktighet och demokrati

Demokratistugan står just nu i Kalmar, där många olika aktörer är engagerade i programmet i och kring demokrativeckan. En av aktörerna på plats är Funktionsrätt Kalmar Län, som håller fikaträffar för att möta besökare som är nyfikna på demokrati och delaktighet.

Mellan klockan 13.00-17.00 idag finns möjlighet att träffa representanter från Funktionsrätt Kalmar län och prata om funktionshinderspolitik och demokratisk delaktighet i Kalmar län. Välkommen till Demokratistugan i Norrliden!

För dig som inte har möjlighet att gå förbi stugan, ställde vi några frågor om vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta fullt ut i demokratin till Nils-Allan Edman, Lena Berglund, Joakim Hammar och Sara Cullin Rinaldo, samtliga representanter från Funktionsträtt Kalmar.

Funktionsrätt Kalmar tar i första hand upp tillgängligheten till vallokaler som viktigt att se över – inte minst inför valet 2022:

– Det behövs bättre tillgänglighet till vallokaler så att alla kan rösta, det gäller både fysisk tillgänglighet och för personer med syn- och hörselnedsättningar samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla människor, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte, har samma rättigheter och skyldigheter. Digital tillgänglighet är avgörande för många grupper, om en individ har en synnedsättning ska hen ändå kunna besöka en webbsida för samhällsinformation eller fritidsaktivitet.

För att samhället ska bli mer demokratiskt och kunna behålla demokratin så har Funktionsrätt startat Funktionsrättsbyrån som ska erbjuda rådgivning för att stärka individer så att de kan tillvarata sina rättigheter. Funktionsrättsbyrån ska samla kunskap från rättighetsbärare som möter funktionshinder och bidra till strukturförändring i samhället.

Vad behöver vi alla tänka på för att fler ska bli delaktiga?

– Det är viktigt att alltid ta med tillgänglighetsperspektivet från början inför nya byggen och projekt. Det gäller inte minst bostadsområden, så att individen ska ha möjlighet att bosätta sig var man vill, även om man till exempel är rullstolsbunden. Funktionsrätt har expertkunskap inom en rad olika områden, ritningsgranskningsgruppen vid Funktionsrätt hjälper exempelvis till med ombyggnation och nybyggnationer för att skapa tillgänglighet för alla.

Hur tänker ni kring dagens arbetsplatser – är de rätt utformade för att alla ska kunna arbeta utan hinder?

-2,3 miljoner människor i Sverige går till ett kontor varje dag. En av tre i arbetsför ålder har en funktionsnedsättning som påverkar vardagen. På en universellt utformad arbetsplats tar man redan från början hänsyn till och utformar arbetsplatsen efter de olikheter som finns representerade i vårt samhälle. Det innebär en helhetssyn som innefattar mer än tillgänglighetsanpassning. Utgångspunkten är FN:s definition av universell utformning; ”sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning”.

– För att utveckla arbetsplatser till att bli universellt utformade finns det ett stort behov av att tänka nytt och att hitta innovativa lösningar. Det handlar om hur vi utformar och organiserar våra arbetsplatser, hur vi utformar våra kontorslokaler, hur vår sociala arbetsmiljö ser ut samt hur vi organiserar våra verksamheter så att vi ökar förmågan att tillvarata människors olikheter.

Ett annat stort område som har inverkan på människors liv är vården – hur ser ni på behoven där?

-En jämlik vård för alla är en förutsättning för demokratin., Patientdelaktighet är en förutsättning för att vården ska ge önskat resultat. Patienter är också innovatörer och medskapare, som med sin kunskap och sina erfarenheter kan driva utvecklingen av vården framåt. Men delaktighet i vården förutsätter ett ömsesidigt förtroende mellan individen och hälso- och sjukvårdsaktörer och att våra demokratiskt ledda organisationer släpps in. Idag finns det flera strävanden för att öka patientinvolvering från såväl läkemedelsföretag som från sjukvårdsregioner, men det saknas ett organiserat, långsiktigt och oberoende finansierat arbete med att stödja patientrepresentanter.

Fakta om Funktionsrätt Kalmar:

Funktionsrätt Kalmar län består av 31 medlemsföreningar som tillsammans arbetar för att för att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet, jämlikhet och förbättrade levnadsvillkor.

Läs gärna mer här:
Mer information om Funktionsrätt Sveriges projekt ”Rätt från början” hittar du här: Guide till universell utformning (rattfranborjan.nu)

Syntolkning: Nils-Allan Edman, Lena Berglund, Joakim Hammar samtliga representanter från Funktionsrätt Kalmar står i demokratistugan i Kalmar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera