Valmyndigheten ser både framåt och bakåt i mellanvalstider

Anna Nyqvist. Foto: Valmyndigheten.

I det allmänna valet 2018 röstade 87,2% av Sveriges befolkning. Men samtidigt var det stora skillnader i valdeltagandet mellan olika väljargrupper. Det finns en rad faktorer som påverkar valdeltagande, varav en är tillgänglighet.

Valdeltagandet 2018 visar att 62% av de personer som har en hög grad av nedsatt funktionsförmåga röstade, jämfört med 91% bland de utan funktionsnedsättning. Bland personer med funktionshinder upplevde en tredjedel brister i tillgänglighet under förra valet enligt en rapport från Myndigheten för delaktighet.

Tillgänglighet främjar valdeltagande
Ett högt valdeltagande gör att valresultatet blir mer representativt för hela befolkningen. Att se över tillgängligheten kan därför vara ett sätt att komma tillrätta med vissa av skillnaderna. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten och menar att det är viktigt att förmedla information om hur valet går till.

– Valmyndigheten ska se till att alla väljare får besked om var, när och hur man röstar. Ingen väljare ska låta bli att rösta för att man inte vet hur det går till. Därför tar vi fram information till väljare på olika sätt – t.ex. genom att ha röstningsmaterial på punktskrift, information på lättläst svenska, på teckenspråk och så vidare.

Valmyndigheten tillgängliggör information om valet på olika sätt, och för den väljare som har en funktionsnedsättning som försvårar det praktiska runt röstningen, finns också olika stöd.

– I lagstiftningen finns till exempel möjlighet för en väljare att få hjälp att göra i ordning rösten. Det kan handla om hjälp att klistra igen kuvert, eller kryssa för en kandidat om väljaren inte kan hålla i pennan. Men själva viljeyttringen är det väljaren som ska stå för.

Inga riktade insatser
Däremot arbetar Valmyndigheten inte med att särskilt rikta information till grupper med lågt valdeltagande.

– Man ska inte kunna ifrågasätta Valmyndighetens opartiskhet. Om vi riktar satsningar mot olika väljargrupper kan det finnas en risk att man tror att vi påverkar utfallet. Däremot ska vi arbeta för att det ska vara enkelt att rösta för alla väljare. På så sätt kan vi kanske bidra till minskade skillnader i valdeltagande, även om det inte är vårt uppdrag.

Valmyndigheten samarbetar med Myndigheten för delaktighet och kommunerna vad gäller tillgänglighet för valet i stort.

– Det handlar om att göra informationen om valet så enkel och tillgänglig som möjligt för alla medborgare. Det gör vi till exempel genom tv, radio, olika sociala medier och på vår webbplats, men också via telefon och utskick per post. Vi utvecklar också information på många olika språk, säger Anna Nyqvist.

När Valmyndigheten upptäcker problem med tillgänglighet, rapporteras det in till regeringen efter varje val.

– Just nu har vi exempelvis en undersökning med röstkorten ute hos en grupp ur allmänheten för att förbättra informationen på röstkortet och att den ska vara begriplig och tillgänglig, berättar Anna Nyqvist.

Vad gör ni mer på Valmyndigheten i mellanvalstider?

– Vi arbetar bland annat med att utveckla hur valet ska genomföras. Det handlar till exempel om att försöka införa elektroniska röstkort, utveckla ett helt nytt IT-stöd för valet och ta fram juridiska tolkningar för kommuner och länsstyrelser där det behövs. Dessutom jobbar vi med utbildningsbehovet hos valadministrationen. Vi förbereder också valet till Sametinget som ska genomföras 16 maj 2021.

Tar ni med er några lärdomar från förra valet?

– Ja, en lärdom är hur viktigt det är att kommunicera med allmänheten på sociala medier under valen. Det gjorde vi både 2018 och under EU-valet 2019, vilket togs emot mycket positivt.

——————————————————–

Valmyndigheten ansvarar för genomförandet av val och folkomröstningar i Sverige. Enligt vallagen har Valmyndigheten ett allmänt informationsansvar inför de allmänna valen, vilket omfattar information om när, var och hur röstning till valen sker.

Mer om valdeltagande i 2018 års allmänna val hittar du här:
SCBs rapport Valdeltagandet vid de allmänna valen 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera