Pandemin har påverkat valprocesser i hela världen

På grund av covid-19 pandemin har möjligheten att skicka ut valobservatörer liksom själva valprocesserna i flera länder försvårats. Val har ställts in eller skjutits upp och möjligheten att driva valkampanj har påverkats – inte minst i de länder som infört undantagstillstånd.

Folke Bernadotteakademin (FBA), är den svenska myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA bidrar med civil personal till valobservationsinsatser runtom i världen.

Stina Larserud. Foto Elisabeth Winqvist, FBA.

Stina Larserud är senior specialist på val med många års erfarenhet av internationell valassistans, arbete med val i Sverige och valobservation i Afrika, Asien och Europa. Hon bekräftar bilden av att covid-19 har en stor påverkan på valprocesser runt om i världen.

– Många val har ställts in eller skjutits upp och vi ser att många länder inför undantagstillstånd som mer eller mindre påverkar möjligheten att kampanja, rapportera om valet och rösta.

Men det har också genomförts val trots pandemi?

– Ja, ett exempel som ofta tas upp är Sydkorea som höll val under strikta regler om avstånd, handskar, handsprit, kontroll av väljarnas kroppstemperatur, poströstning och särskilda vallokaler. Valet som hölls nyligen i Montenegro hade också en del nya restriktioner för att minska spridningen av viruset, men observatörer kunde rapportera att de inte genomfördes konsekvent.

Många riskfaktorer
Några av de riskfaktorer FBA identifierat för länder som går till val i närtid är inte i första hand pandemirelaterade, utan handlar om att behovet av att upprätthålla förtroendet för att lagar och regler tillämpas rättvist.

– På själva valdagen finns det sätt att hålla avstånd och prioritera hygienrutiner. Svårigheterna ligger snarare i att garantera att partier och kandidater behandlas jämlikt och att media, civilsamhället och observatörer får möjlighet till insyn och kan rapportera utan restriktioner.

Det senaste halvåret har Sverige inte sänt ut mer än ett par svenska valobservatörer i världen, jämfört med närmare hundra personer under ett normalt halvår. Hur påverkar det valprocesserna att det inte finns valobservatörer på plats?

– Framförallt försvårar det möjligheten att komma med väl underbyggda rekommendationer som sedan kan följas upp av både internationella och nationella aktörer, säger Stina Larserud.

En annan risk är att länder inte längre bjuder in valobservatörer i framtiden.

– Risken är att pandemin skapar ett slags prejudikat där länder inte känner samma press att bjuda in observatörer. Det skulle kunna försämra läget för en långsiktig demokratisk utveckling.

Finns det något val i närtid som ni tycker har varit särskilt komplicerat vad gäller valobservation och att säkerställa att det går rätt till?

– Vi ser med bestörtning på hur valet genomfördes i Belarus. Även om observatörer på plats inte hade kunnat garantera ett fritt och rättvist val hade det varit viktigt att få den insyn som krävs för att med större tyngd kunna uttala sig om hur det genomfördes. Vi vet också att valobservatörer har en dämpande effekt på användandet av hot och våld i anslutning till kampanj och röstning, och det är viktigt att observatörer så snart som möjligt kan komma på plats även i länder där detta är ett problem.

Framtida val mer digitala
Stina Larserud ser också att framtidens val kommer att se annorlunda ut.

– Valgenomförandet förändras i många länder delvis, men inte helt, på grund av pandemin. Mer och mer röstning sker elektroniskt eller genom förtidsröstning och poströstning och vi ser mer kampanjande på sociala medier.

Vad är utmaningen med detta?

– Främst handlar det om att se till att utvecklingen inte hotar möjligheten till insyn eller ett rättvist och brett deltagande och att resultaten blir både rättvisande och accepterade.

Hur bedömer du människors tillit till valprocessen i de länder ni bevakar?

– Det ser väldigt olika ut i olika länder. Det avgörande verkar vara om landets lagstiftning och övriga regelverk har en stabil grund i internationella överenskommelser och har tillkommit med bred konsultation och inkludering så att deltagandet för partier, kandidater, väljare, media och civilsamhället kan garanteras. Då kan man ofta ha överseende med mindre misstag och problem som kanske uppstår på valdagen. Om regelverket och dess tillämpning däremot är exkluderande påverkas människors tillit negativt, säger Stina Larserud.

Läs Stina Larseruds blogginlägg om vikten av att arbeta för fria val och demokrati på FBA-bloggen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera