Tre frågor till MUCF om deras nya demokratiuppdrag

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får i uppdrag att främja ungas förutsättningar att delta i demokratin. Under 2020 ska MUCF kartlägga befintlig kunskap och utarbeta metod och material på området. Med detta som utgångspunkt ska MUCF under 2021 arbeta för att nå ut till kommuner i hela landet och stödja utvecklingen av ett sektorsövergripande och långsiktigt arbete, med målet att främja ungas förutsättningar att delta och vara delaktiga i demokratin. Vi har pratat med Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Vad är era förhoppningar inför uppdraget?

MUCF:s förhoppning är att kunna medverka till att unga får ökade möjligheter att vara med och påverka lokalt. Unga är intresserade av samhällsfrågor och lokala politiker vill få med unga och deras synpunkter men det finns brister i kommunikationen. Unga vet inte hur de ska göra för att kunna påverka och beslutsfattare vet inte hur de ska nå unga och få deras synpunkter. Att skapa förutsättningar för unga att vara delaktiga är en avgörande faktor för att långsiktigt skapa tilltro till samhällsprocesserna och slå vakt om demokratin.

Foto: MUCF.

Vilka utmaningar i fråga om ungas deltagande i demokratin ser ni på MUCF?

Under senaste åren har myndigheten tagit fram flera rapporter som visar på att unga inte upplever att de känner sig inkluderade och behövda. Bara hälften av alla unga känner sig inkluderade i samhället enligt vår Fokusrapport från 2018. I myndighetens rapport från 2019 kan vi se att många kommuner försöker nå unga för att få deras tankar men att man inte lyckas. Myndigheten har även många års erfarenhet av att organisera skolval i samband med allmänna val i Sverige och val till EU-parlamentet, vilket är en viktig aktivitet för att sprida kunskap om att det är viktigt att använda sin rösträtt. Civilsamhället gör en viktigt arbete för att få med unga och skapa möjligheter för dem att kunna känna att man kan vara med och påverka. Statens stöd till civilsamhället är därför viktigt.

Vad kommer uppdraget innebära för MUCF:s arbete framöver?

Myndigheten planerar nu hur arbetet ska utformas. En viktig del i kommande insatser blir att skapa dialog med Sveriges kommuner direkt och genom SKR som är viktiga aktörer för att verkligt inflytande ska kunna ske i ungas hemmiljö. Myndigheten har ett långvarigt samarbete med kommunerna kring ett enkätverktyg (LUPP) som kommunerna kan använda för att få mer kunskap om vad unga tycker om frågor som rör deras hemort.

Läs mer om uppdraget här.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera