Hur mår världens demokratier?

Antalet demokratier i världen minskar för fjortonde året i rad, enligt årets Freedom House-rapport. I rapporten pekar man bland annat på betydelsen av att ledare för stora demokratier som USA och Indien har börjat tänja på institutionella gränser för att driva igenom sin politik.

Foto: Freedom House. Freedom house karta över demokratier i världen. Gröna = fria länder, gula = delvis fria, lila = inte fria.

Freedom House är en politiskt obunden organisation som sedan 1972 utvärderat staters grad av politiska friheter och medborgerliga rättigheter. Varje år tar man fram en rapport om världens alla länders demokratiska status. Sverige rankas precis som förra året som en mycket stabil demokrati, med ett ‘global freedom score’ på 100/100. I en global kontext konstaterar dock Freedom House en trend av åsidosättande av demokratiska villkor. Bland dessa poängterar man särskilt vikten av att värna respekten för minoriteters och migranters rättigheter, utrymme för kritiskt uttryck och förtroende för rättsstaten. Fritt valda ledare har i allt högre grad skiftat fokus till det nationella intresset på bekostnad av det internationella. Både USAs och Indiens ledare, som styr världens två mest folkrika demokratier, är i allt högre grad än tidigare är villiga att bryta ned institutionella skyddsmekanismer. I detta ingår att exempelvis göra det svårare för kritiker att verka och inskränka minoriteters rättigheter.

Som del i sin rapport har Freedom House tagit fram tips för upprätthållandet av demokratin.  Man pekar på tre övergripande mål som särskilt viktiga.

Förutom att respektera och uppfylla mänskliga rättigheter menar Freedom House att det finns ett behov av att uttryckligen skydda de mänskliga rättigheterna. Attacker som genomförs av folkvalda ledare på demokratiska institutioner, media, och på minoriteters och migranters rättigheter undergräver demokratin. Demokratiska ledare behöver därför tydligt visa respekt för mänskliga rättigheter även på den nationella arenan, och avstå från retorik som undergräver dessa. Man påtalar också behovet av ett stärkt stöd för demokratiska principer även i stabila demokratier som Sverige, genom att investera i att utbilda sina medborgare i demokrati och dess principer. Freedom House pekar särskilt på behovet av detta bland unga. Kunskapen om demokratin är viktig för den nationella demokratin, men också för det allmänna stödet till en demokratisk utrikespolitik som värnar demokratiska principer.

Freedom House ser också ett ökat behov av skydd gentemot manipulation. I detta ingår bland annat att öka kraven på transparens för utländska statliga propagandaaktörer som verkar i demokratiska stater. Åtgärder för att förbättra insynen kan inkludera rapporteringskrav för mediernas utgifter för betalda annonser (ofta annonser utformade för att likna en oberoende, objektiv nyhetsartikel) eller dess ägarstrukturer. Sociala media är också ett område där man ser en ökad närvaro av antidemokratiska krafter. Freedom House rekommenderar att sociala media-företag rapporterar utländska försök till att sprida desinformation, och att man tar itu med användningen av bots (automatiska konton som låtsas vara riktiga människor) på sociala medier. Detta berör också frågan om försök till att störa allmänna val. Freedom House rekommenderar att insatser görs för att skydda val från cyberattacker genom en medveten hållning inför mängden aktörer som vill manipulera val och informationen kring det. I detta ingår även behovet av att göra bekämpningen av internationell korruption till en viktig prioritering.

Den sista rekommendationen rör länders utrikespolitik. Freedom House betonar vikten av att stödja det civila samhället och gräsrotsrörelser som kräver demokrati i utlandet. Fredliga proteströrelser som kräver reformer kan stimulera långsiktig demokratisk förändring, men har sämre odds utan internationellt stöd.

Utifrån rapporten har Freedom House också tagit fram rekommendationer för näringslivet. Det övergripande rådet är att företag bör vara medvetna om att deras verksamhet har en inverkan på demokratin. Bland rekommendationerna återfinns bland annat att alltid undersöka en potentiell partners efterlevnad av mänskliga rättigheter, och att företag bör vara beredda med snabb respons för att hantera händelser i cybersäkerhet och desinformation.

Läs hela rapporten här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera