Politisk polarisering positivt för svensk demokrati

Vad är politisk polarisering och hur påverkar den vår demokrati? Demokratirådets rapport 2021: Polarisering i Sverige tar ett grepp på den svenska politiska debatten och hur polariseringen egentligen ser ut.

Vi ställde några frågor till en av forskarna bakom rapporten – Johan Hellström, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet.

Hur polariserad är politiken i vår samtid egentligen?

– Även om vi nu befinner oss i en period med ökad politisk polarisering lever vi faktiskt inte i någon särskilt polariserad tid. Den politiska striden har varit minst lika eldfängd vid många andra tillfällen i modern svensk historia, säger Johan Hellström.

Polarisering är ett begrepp som ofta förekommer i den offentliga debatten och som kan ha många olika innebörder. Men hur kan vi förstå politisk polarisering?

– Polarisering har blivit ett modeord och används därför för att beteckna många olika saker. I rapporten diskuterar vi endast politisk polarisering. Det vill säga en samhällelig polarisering som tar sig uttryck i olikheter i politiska åsikter, värderingar och beteende hos politikens huvudaktörer – så som partier, medier och medborgare. Begreppet politisk polarisering omfattar en ideologisk polarisering, som exempelvis ökad extremism eller ökat ideologiskt avstånd, men även ökad sortering och känslomässig, så kallad affektiv, polarisering. I detta avseende kan polarisering ta många olika skepnader, förklarar Johan Hellström.

Enligt Johan Hellström kan vi se polarisering som ökad extremism där politiska aktörer i mitten blir färre eller tappar inflytande, samtidigt som aktörer ute i kanterna blir fler eller når större inflytande. Polarisering kan även vara ett tillstånd där de ideologiska avstånden ökar mellan grupper i samhället.

– Till exempel att politiska partier tar nya politiska ställningstaganden på ett sätt som ger större ideologiska skillnader än tidigare, säger Johan Hellström.

Politisk polarisering kan vara positiv

Att det finns flera partier som är ideologiskt olika varandra kan vara bra för demokratin, menar Johan Hellström.

– Det ger väljarna fler och tydligare valmöjligheter. I stort påverkar den ideologiska polariseringen således den svenska demokratin på ett positivt sätt. Detta är sannolikt den viktigaste anledningen till att vi har ett av Europas högsta valdeltagande. Pluralism i form av meningsfulla skillnader mellan politiska alternativ är  centralt för en demokrati. Och det svenska demokratiska systemet har länge framgångsrikt kunnat hantera mycket djupa samhällskonflikter och en hög grad av polarisering.

Hur har den politiska polariseringen i Sverige förändrats över tid?

– I motsats till de flesta europeiska länder, har Sverige länge haft ett starkt endimensionellt partisystem där vänster-högerfrågor dominerat och en ganska utpräglad blockpolitik. Det svenska partisystemet har alltid varit starkt polariserat i termer av just vänster–högerfrågor, såsom fördelningspolitik, privatiseringar och synen på den skattefinansierade välfärden. Detta gäller både de politiska partierna och bland medborgarna. De ideologiska skillnaderna i termer av vänster-högerfrågor har inte förändrats så mycket över tid.

Enligt Johan Hellström har just den höga polariseringen i vänster–högerfrågor bidragit till att skapa en förutsägbarhet inom politiken i Sverige.

– Det har länge varit relativt lätt för väljarna att se vilka möjliga regeringsalternativ som funnits, och efter riksdagsvalen var regeringsbildningar en ganska okomplicerad historia, säger Johan Hellström.

Under 2010-talet har polariseringen vad gäller kulturella värderingsfrågor ökat. Enligt Johan Hellström finns det många tecken på ett växande ideologiskt avstånd när det gäller frågor som rör mångkultur, identitet, globalisering och migration. Något som även påverkar partisystemet i Sverige.

– I och med att kulturella värderingsfrågor blivit viktigare har vi även i Sverige fått ett flerdimensionellt partisystem där vi har någorlunda hög polarisering längs två konfliktdimensioner: en ekonomisk vänster-höger dimension, och en icke-materiell kulturell värderingsdimension. Sverige har så klart alltid haft frågor som inte lätt kan sorteras som tydligt vänster, mitten eller höger. Men vänster-höger dimensionen har ändå fungerat bra för att beskriva den huvudsakliga kampen mellan politiska partier. Detta är svårare idag, gällande en rad politiska sakfrågor, förklarar Johan Hellström.

Känslomässig polarisering ökar

Det finns indikationer på att den känslomässiga politiska polariseringen ökat något i Sverige, menar Johan Hellström.

– Tonläget i den offentliga debatten och hos politiska företrädare har blivit mer uppskruvat. Oförmågan att skilja mellan sak och person har också blivit synligare – med en offentlig debatt som till stora delar äger rum i sociala medier. Allvarligast för den svenska demokratin är dock att hot och hat mot politiker och andra som deltar i samhällsdebatten har ökat. Detta bör tas på stort allvar.

Kunskap motverkar skadlig polarisering

Johan Hellström betonar dock att vi samtidigt bör vara medvetna om att vi i är långt ifrån den systemskadliga polarisering som vi exempelvis kan se i USA, där anhängare av de två partierna i allmänhet uppträder fientligt mot varandra och politiker väljer att politisera valresultat från allmänna val, demokratiska institutioner och spelregler. I Sverige saknar vi många av de omständigheter som brukar leda till kraftigt ökad och systemskadlig samhällspolarisering.

– Den svenska politiken kännetecknas fortfarande av en konsensusinriktad politisk kultur med ett flerpartisystem som kan kanalisera många olika åsikter. Väljarnas politiska intresse och kunskaper befinner sig alltjämt på en hög nivå och konsumtionen av nyhetsmedier är allsidig. Så länge vi värnar om dessa saker kan den svenska demokratin även i fortsättningen hantera höga nivåer av politisk polarisering, säger Johan Hellström.

Här kan du ta del av rapporten i sin helhet.

Syntolkning: Foto på Johan Hellström, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet.

Foto: Mattias Pettersson.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera