Polen: ett odemokratiskt land i Europas mitt

Peter Johnsson har bevakat Polen under fyra decennier och ser allvarligt på det politiska läget i landet. Polens oberoende domare är avsatta och domstolsväsendet är styrt av den politiska makten. Likaså public service-medierna som fungerar som propagandamaskiner åt partiet Lag och rättvisa. I den här artikeln analyserar Peter Johnsson den avveckling av demokratin som skett i Polen sedan år 2015, men lyfter också den viktiga frågan om EU:s roll och vad vi i Sverige kan lära för att skydda vår demokrati.

År 1989 störtades det kommunistiska systemet i Polen och landet utropades till demokrati. Fem år senare tillhörde Polen en av grundarna av Europeiska rådet för Domstolsväsendet (ENCJ). I detta råd, ingår domstolsråd från tjugoen EU-medlemsstater. Deras uppgift är att värna domstolarnas politiska oberoende. Det polska domstolsråd som var med vid bildandet av ENCJ heter Domstolsväsendets Landsråd. Domstolsväsendets Landsråd var i Polen år 1994 en ny institution, bildad i syfte att rasera det politiserade kommunistiska domstolsväsendet. År 2004, blev Polen medlem av EU.

Idag är Polens Domstolsväsendets Landsråd uteslutet ur det Europeiska rådet, ENCJ. Polen skulle idag inte heller kunna bli antagen som medlem i EU. I båda fallen är orsaken att Polen idag inte är ett demokratiskt land. Rättsväsendet är ånyo politiskt styrt och det polska rättssystemet lever inte upp till kraven som ställs av det gemensamma europeiska rättssystemet som utgör en av EU:s grundbultar. Hur utvecklades landet i den här riktningen?

Polens väg bort från demokratin

Polens väg bort från demokratin inleddes år 2015 när högerpartiet Lag och rättvisa, tillsammans med två mindre högerpartier fick majoritet i det polska parlamentet. Den första rättsinstitution som Lag och rättvisa angrep var landets konstitutionsdomstol, den domstol som ska vaka över att landets grundlag efterlevs. Lag och rättvisa ställde, med hänvisning till sin majoritet i parlamentet, grundlagen åt sidan och lade successivt landets konstitutionsdomstol under det egna partiets kontroll. Enligt EU-parlamentet och EU:s kommission är dagens konstitutionsdomstol i Polen att betrakta som en ”illegal” domstol.

Nästa steg var att avskeda oberoende domare och inleda en politisering av hela domstolsväsendet. Landets justitieminister utsågs till riksåklagare med omfattande befogenheter. Han fick rätt att, under en period av sex månader, utan att ange något skäl, avskeda ordföranden och vice ordföranden för vilken domstol han ville i landet. Slutligen omvandlades det tidigare politiskt oberoende Domstolsväsendets landsråd till en institution som består enbart av medlemmar Lag och rättvisa och dess allianspartier utser.

Till Domstolsväsendets landsråds uppgifter hör att föreslå nya domare inom domstolsväsendet. Hitintills har 1500 domare utsetts av detta ”nya” landsråd. Enligt EU:s samtliga institutioner är dagens landsråd för domstolsväsendet i Polen inte att betrakta som en demokratisk institution utifrån EU:s rättsprinciper. Det betyder att domstolsbeslut fattade av domstolar i vilka ingår domare som utsetts av det ”nya” landsrådet inte äger europeisk giltighet. Som kronan på verket lade Lag och rättvisa landets Högsta domstol (HD) under sin politiska kontroll genom att ”tänja” och ändra på föreskrifterna i grundlagen.

Samhälleliga protester liksom protester från landets jurister, inklusive domare och åklagare, mot denna utveckling har varit betydande. Lag och rättvisa har svarat med repressalier och inrättat en speciell disciplinkammare i den ”nya” polska HD, med rätt att stänga av domare och åklagare från sitt ämbete. Det har hittills drabbat åtta domare som velat försvara EU:s gemensamma rättssystem.

Den andra viktiga demokratiska institutionen som Lag och rättvisa snabbt angrep var landets allmänna radio och tv. Också här fanns ett råd, inskrivet i grundlagen, som inrättats efter kommunismens fall för att garantera Public servicemedias politiska oberoende. Återigen satte Lag och rättvisa, med hänvisning till sin majoritet i parlamentet, grundlagen åt sidan. Samtliga personer i ledningen för den allmänna radion och tv:n avsattes med ett beslut och nya personer utsågs direkt av en av regeringens ministrar. Dagens Public servicemedia i Polen saknar oberoende och är en propagandamaskin för Lag och rättvisa. Sedan förra valet har Lag och rättvisa dessutom, genom det statliga oljebolaget Orlen, tagit politisk kontroll över nästan alla regionala dagstidningar i landet och försökt att frånta landets största oberoende TV-kanal, ägd av Discovery, dess licens.

Vad kan vi lära av utvecklingen i Polen?

Utvecklingen i Polen sedan 2015 är ett skolexempel på hur ett extremt parti genom att utnyttja luckor i lagstiftningen och genom att tänja på landets grundlagar kan urholka det demokratiska systemet och successivt upprätta ett auktoritärt styre. Under resans gång har de ledande politikerna i Lag och rättvisa upprepade gånger hänvisat till lagstiftningen i andra länder, däribland Tyskland och Sverige, som exempel på att politiker har inflytande över vem som utses till domare och som ledamot i styrelser för public service-företag. Sverige är nu, till skillnad från Polen, ett land med en lång demokratisk tradition och Lag och rättvisas politiker gör därför missvisande jämförelser. Ingen regering i Sverige har kommit på tanken att utnyttja de formella möjligheter som kanske finns för att urholka den liberala demokratin. Efter det som nu händer i Polen och Ungern har kompetenta röster från det juridiska hållet har höjts i Sverige: bättre att försöka stänga de luckor som finns i lagstiftningen – och stärka publik service-media och domarnämndens oberoende – än att försöka mota bort en motståndare till demokratin när hen redan öppnat grinden.

Liksom i de flesta auktoritära länder har den pågående utvecklingen i såväl Polen som Ungern gått hand i hand med en ökad nepotism och politisk korruption där ytterst välbetalda poster i styrelserna för de statsägda och numera av regeringspartiets kontrollerade företag tilldelas lojala personer och även används för att “köpa över” parlamentsledamöter.

Den pågående utvecklingen i Polen har dessutom en annan och minst lika viktig dimension. Det gäller Europas och EU:s framtid. Lag och rättvisas nedmontering av demokratin har ett syfte och det bottnar i en ideologisk övertygelse om att det västerländska samhället är dekadent och den västerländska demokratiska liberalismen ska bekämpas. Inom landet krävs därför en nationalistisk samhällsomvandling på flera plan. I den strävan målas fiender på väggen: ena stunden är det människor tillhörande HBTQ, andra stunden är det flyktingar som utan att deras asylrätt prövas, i strid med internationella konventioner, skickas tillbaka in i träsket vid gränsen till Belarus, ibland in i döden.

Skarp kritik mot utvecklingen i Polen

Europaparlamentet, EU-domstolen liksom senast EU-kommissionen har i allt hårdare ordalag kritiserat utvecklingen i Polen och belagt landet med böter då regeringen vägrat att rätta sig efter EU-domstolens beslut. EU har bland annat krävt att disciplinkammaren i polska HD ska avskaffas och att samtliga avsatta domare skall återfå sina ämbeten. Polens svar har varit att låta landets konstitutionsdomstol slå fast att Polens lagstiftning står över EU-rätten.

I praktiken betyder detta att Polens regering tagit ett rättsligt steg ut ur EU. Det kan synas märkligt. Polen är en av EU:s största bidragsmottagare. Polens invånare tillhör de mest EU-vänliga inom hela unionen. Den polska regeringens anti-europeiska politik syftar inte heller till att landet ska lämna EU. Så vad är syftet? Det uttalade syftet enligt Lag och rättvisa är att underminera sammanhållningen i nuvarande EU, att genom en omskrivning av EU:s traktat upplösa den nuvarande unionen och skapa en ny EU där varje enskilt land ”återfår” sin politiska självbestämmanderätt: målet är således att smula sönder det gemensamma rättsverk som EU idag vilar på. Partiet räknar med politiskt stöd från flera länder i östra Europa samt från de allt starkare högerpopulistiska och EU-skeptiska eller EU-fientliga partierna i västra Europa.

Det politiska projektet är långsiktigt och under tiden schackrar regeringen, än så länge skickligt, med EU:s olika organ. I detta förhandlande gäller principen att, när så krävs, ta ett steg bakåt för att sedan snart ta två steg framåt i byggandet av en allt mer auktoritär regim. Också i den nuvarande konflikten med EU om HD:s disciplinkammare talar allt för att den polska regeringen förbereder sig för just detta i förhoppning om att EU:s högsta inrättning; det Europeiska rådet, bestående av EU-ländernas premiärministrar och statschefer, ännu en gång skulle välja den politik som historiskt går under namnet appeasement – eller eftergiftspolitik – som syftar till att undvika direkt konflikt. Hitintills har eftergivenhetens politik enbart stärkt Lag och rättvisa i sin övertygelse att de i grunden har rätten på sin sida.

Peter Johnsson

Peter Johnsson har för nordiska media bevakat Polen från Warszawa under fyra decennier.

Han är författare till flera böcker om Polen. Den senaste boken Polen Quo Vadis. Om Polen i dagens Europa beskriver i detalj hur Lag och Rättvisa demonterat ned landets demokrati samt den underliggande ideologin bakom denna politik.

Skribenten står för de åsikter som framförs i texten. Vi välkomnar andra åsikter på samma tema till: kontakt@vardemokrati.se.

Syntolkning: foto av Peter Johnsson.

Foto: Privat

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera