Krönika om demokratin och bekämpningen av covid-19

Den snabba spridningen av covid-19 har på några få veckor kommit att skaka om våra samhällens grundvalar. För att hejda pandemin och stoppa smittan vidtar land efter land – även i vårt närområde – åtgärder som för några månader sedan var helt främmande för en demokrati. Det är viktigt att nu höja ett varnande finger för att insatserna riskerar att bli långvariga eller rent av permanenta.

Det är illavarslande att allt detta sker i en tid då demokratin globalt sätt är på tillbakagång. Och i exempelvis Ungern har Viktor Orbán använt spridningen av det nya coronaviruset som argument för att utöka sin makt ytterligare och styr nu landet via dekret på obestämd tid. Det bekräftar ännu en gång att demokrati inte är ett vaccin mot framtida auktoritärt styre.

I spåren av den globala pandemin finns ett stort antal allvarligt sjuka och döda, en hårt ansträngd sjukvård, stängda gränser, nedstängda samhällen och omfattande varsel och permitteringar i land efter land. För att begränsa smittspridningen införs omfattande begränsningar i människors vardag. Vissa är väl motiverade och avvägda, andra ter sig som stora inskränkningar i våra grundläggande fri- och rättigheter och i demokratin.

Peter Örn. Foto: Jenny Odell, Riksarkivet.

Till följd av bekämpningen av covid-19 lever nu närmare en tredjedel av jordens befolkning under lagar om undantagstillstånd med mer eller mindre totalt utegångsförbud. Det handlar inte bara om begränsningar att röra sig fritt utanför sitt hem. Det finns även exempel på länder som har ändrat konstitutionen för att skapa ökat och snabbt handlingsutrymme och regeringar som passar på att öka sin makt i förhållande till den politiska oppositionen och begränsar medborgarnas möjligheter till kritik eller insyn.

Sammantaget är det här en farlig utveckling som sker i både demokratier och auktoritära länder, en utveckling som bland andra FN:s kommissionär för de mänskliga rättigheterna, Amnesty International och Human Rights Watch varnar för.

Demokratin på tillbakagång globalt

Allt detta sker dessutom i en tid när vi på ett globalt plan befinner oss i en demokratins kris, som får betydligt mindre uppmärksamhet. De senaste veckorna har Freedom House, the Economist och V-Dem Institute presenterat sina årliga rapporter om det globala läget för demokratin. De pekar på en mycket allvarlig situation med fortsatt tillbakagång för demokratier i världen under ett 10-tal år i rad, en ökande andel autokratier och begränsningar för civila samhället, media och politisk opposition.

Länkar och våra sammanfattningar av rapporterna hittar du här: The Economist Intelligence Unit, Freedom House och Variety of Democracy.

Frivillighet och tillit i Sverige

Även Sverige har infört begränsningar i de grundlagsstadgade fri- och rättigheterna. Människor får t.ex. inte träffas i samlingar större än 50 personer. Besöksförbud gäller på äldreboenden. Våra begränsningar är färre och mildare än i många andra länder, trots att antalet smittade och döda i Sverige är fler än i våra grannländer. Det svenska förhållningssättet har präglats av rekommendationer och enträget informativt arbete för att förklara och uppmana oss att vara hemma vid minsta symptom, skydda och inte besöka riskgrupperna, arbeta hemifrån, social distansering och så klart att noggrant tvätta våra händer.

Det är ett förhållningssätt som kan förklaras av den höga tilliten vi svenskar har till våra myndigheter, till varandra samt att myndigheter faktiskt litar på att människor följer deras rekommendationer.

Ekonomiska krisen kan påverka demokratin

Utbrottet av det nya coronaviruset drabbar som nämnts även samhället ekonomiskt. Många företag klarar inte veckor och månader utan inkomster. Ökande arbetslöshet, minskade inkomster kombinerat med en stor osäkerhet om, hur länge ovissheten ska fortsätta, drar in oss i en nedåtgående spiral. Historien lär oss att massarbetslöshet och depression är en utmärkt grogrund för inskränkningar i demokratin. Därför är det så viktigt att vi nu står upp för demokratin och dess principer.

Vi vet att vi har en tuff tid framför oss. Ytterligare åtgärder är att vänta. Nu är det viktigt att inte glömma vårt medborgerliga och personliga ansvar. Hur vi agerar i mellanmänskliga relationer och på nätet har stor betydelse. Vi kan välja vilken information vi sprider och delar, hur källkritiska vi är, liksom hur vi kommenterar och bidrar till det offentliga samtalet. I dessa tuffa tider får vi inte glömma bort att värna vår demokrati. Varje dag.

Peter Örn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera