Institutet för språk & folkminnen, Folkhälsomyndigheten och Svenska Filminstitutet undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 22 december undertecknar Institutet för språk och folkminnen, Folkhälsomyndigheten och Svenska Filminstitutet Deklaration för en stark demokrati. Nedan kan du läsa om det  demokratiarbete de åtagit sig att genomföra.

Institutet för språk och folkminnen 

Institutet för språk och folkminnen kommer bland annat att dokumentera och synliggöra vardagliga erfarenheter, minnen och berättelser från olika delar av föreningslivet i Sverige genom 1900-talet och fram till i dag, för att belysa vad föreningarna betytt för demokratin i Sverige.

De ska också lansera den digitala kunskapsbanken och kartjänsten I rörelse som innehåller berättelser om migration till, från och inom Sverige. Med den enskilda människans berättelse i centrum illustreras olika aspekter runt migration.

Alla Institutets åtaganden finns här. 

Folkhälsomyndigheten

Bland Folkhälsomyndighetens åtaganden finns stödfunktionen Tema folkhälsa – lokalt och regionalt stöd som är ett exempel på hur myndigheten kommunicerar för att stötta det lokala och regionala arbetet med frågor som direkt eller indirekt rör folkhälsa. Där finns beskrivningar av folkhälsopolitikens mål och vem som gör vad inom folkhälsoområdet.

Folkhälsomyndighetens samtliga åtaganden finns här.

Svenska Filminstitutet

Redan 2020 tog Svenska Filminstitutet fram en filmpedagogisk modell för demokratifrågor. I den ställs frågor som: vem får älska vem? Vem har makt? Vem har ansvar? Materialet har tagits fram för att erbjuda pedagoger underlag för att, utifrån filmscener, initiera och leda samtal om rättvisa, jämställdhet och demokrati. Modellen heter Lika vär(l)d – för vem?

Under 2021 pågår arbetet med att sprida denna modell, i filminstitutets egna nätverk och på skolkonferenser i samverkan med regionala filmverksamheter och Skolverket.

Alla Svenska Filminstitutets åtaganden här.

Syntolkning: En bild visar Folkhälsomyndighetens GD Karin Tegmark Wisell och representanter från kommittén vid det digitala undertecknandet av deklarationen. En bild visar Martin Sundin, generaldirektör vid Institutet för språk och folkminnen som undertecknar deklarationen. På tredje bilden syns Mathias Rosengren, tillförordnad VD för Svenska Filminstitutet som undertecknar deklarationen.

Foto: Institutet för språk och folkminnen, Folkhälsomyndigheten och Svenska Filminstitutet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera