Hur jobbar Sveriges kommuner och regioner med AI?

Sveriges kommuner och regioner (SKR) jobbar med att skapa förutsättningar för kommuner och regioner att använda de möjligheter som AI kan ge. Patrik Sundström är Chief Digital Officer på SKR och har ett övergripande ansvar att organisera arbetet med digitalisering och verksamhetsutveckling tvärsöver de välfärdsområden som kommuner och regioner arbetar inom. Sundström berättar att frågan om digitalisering, automatisering och AI står högt upp på agendan.

– Vi kan göra mycket mer idag i en liten telefon än vi kunde i stordatorer för några år sedan. Kostnaden går ner och det blir billigare med den här typen av teknikutveckling, Och när teknikutvecklingen möter kunskapsutvecklingen så demokratiseras olika möjligheter.

Kan du ge ett exempel?

–  Ja, ett exempel är att kostnaden för att läsa mänskligt DNA minskar. Det vill säga vad det kostar för mig som privatperson att ta reda på mitt genetiska anlag så att jag kan förstå hur mina riskfaktorer ser ut, och vad jag behöver tänka på för att behålla och stärka min hälsa. I början på 2000-talet skulle jag ha behövt pengar motsvarande två JAS-flygplan för att göra en sådan DNA-analys. Om vi förflyttar oss till 2008 så är vi nere på summor motsvarade en fin villa i ett storstadsområde och 2016 betalar vi motsvarande en skruttig begagnad bil. År 2022 – 2023 kommer det här kosta som en Piggelin!

Patrik Sundström menar att tekniken och kunskapsutvecklingen har gjort det möjligt för en bredare allmänhet att hålla koll på sin hälsa. Det finns nästan inga svenskar som inte kommer att ha råd med den här tekniken framöver.

Sundströms engagemang inom AI är stort, men han tillägger att allt som innehåller stora möjligheter även innehåller risker som är viktiga att hantera.

– Det måste finnas en transparens kring vilken kunskap AI bygger på, en förklaring till hur vi säkerställer kvalitet, och folk måste förstå varför en algoritm säger Y men inte X. Det finns studier som visar att invånare rankar förklarbarhet högre än korrekthet. Vi vill ha förklaringar och förstå hur det funkar, det är viktigare än om det någon gång blir fel.

När började SKR jobba brett med digitaliseringsfrågan?

– För åtminstone 15 år sedan. Men för tio år sedan gjorde vi en kraftsamling och organiserade oss på både politisk och tjänstepersonsnivå. Sen dess har vi jobbat med frågan inom välfärdsområden som skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, tillväxt och samhällsbyggnad.

Hur uppmuntrar ni kommunerna att jobba med digitala verktyg?

– Vi jobbar med stöd till digitaliseringsutveckling och upprätthåller forum för kommuner att utbyta erfarenheter och gå ihop och göra gemensamma satsningar.  Vi jobbar också med att skapa samsyn mellan medlemmar för att driva den digitala utvecklingen och med påverkansarbete gentemot lagstiftaren så att vi får bra förutsättningar i väldfärdsverksamheten för att införa nya smarta arbetssätt med stöd av ny teknik.

Vilka är fördelarna med tillämpningen av AI för landets kommuner och regioner?

– Rätt hanterat är fördelarna med AI väldigt många. AI bär med sig stora möjligheter och har stor potential att bidra med en kvalitetsökning i offentlig sektor, att förbättra arbetsmiljön och modernisera den offentliga servicen. Många medarbetare i välfärden vittnar idag om att man får ägna för stor del av arbetstiden åt sådant som inte skapar värde i mötet med patienter, elever och brukare – man får stångas med IT-system som är gamla.

Enligt Patrik Sundström finns mycket data som inte används på ett optimalt sätt. Han beskriver det som ”enorma informationsmängder” som en människa inte kommer att klara av att processa och värdera. Om vi kan ta hjälp av tekniken för att sammanställa och kondensera viktig information så kan det leda till bättre stöd i beslutsfattandet, menar han.

Vad skulle det kunna vara för beslut som blir bättre av AI?

– Egentligen alla beslut. Kan vi använda data för att i ett tidigt skede identifiera risker för människor att utveckla kronisk sjukdom eller annan ohälsa, så kan den offentliga servicen och stödet bli mer proaktivt samtidigt som människors möjligheter att bibehålla hälsa och livskvalitet stärks.

AI, den personliga integriteten, och insamlandet av personlig data, är en omdiskuterad fråga eftersom information om individens hälsa, internetvanor och köpmönster kan användas utan hens vetskap. AI kan även missbrukas för ansiktsigenkänningsutrustning och för att övervaka eller skapa profiler av människor.

Hur kan man säkerställa att den personliga integriteten värnas?

– Ska Sverige bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver vi även vara bäst på att säkerställa skyddet för den personliga integriteten. Det är en grundläggande fråga för människors tillit och förtroende till det offentliga. Samtidigt är inte den personliga integriteten absolut eller konstant utan den behöver vägas mot andra intressen.

Patrik Sundström anser att människor många gånger är beredda att ge upp lite av sin integritet om de upplever att det ger nyttor.

– För att ge ett exempel: balansen mellan behovet av skydd för den personliga integriteten och nyttan av att hantera data som kan förhindra att människor drabbas av sjukdom och ohälsa är i första hand inte en juridisk fråga, det är en politisk fråga om vilket samhälle vi vill ha.

Sundström säger att AI har potential att stärka individens självständighet och trygghet inom exempelvis hälsoområdet eller inom skolan.

Hur då?

– I stället för att vara hänvisad till hälso- och sjukvården för att få välinformerade beslut om min hälsa, finns det i dag kraftfulla digitala lösningar som gör att jag själv kan förstå mitt hälsoläge i positiv eller negativ riktning. Det kan tyckas bakvänt att vi år 2021 har bättre möjligheter att hålla koll på vår privatekonomi än på vår hälsa. Och inom skola och utbildning börjar vi se hur digitala lösningar ger barn och unga nya möjligheter till ett lärande som är anpassat efter det enskilda barnets förutsättningar, förmågor och behov. Ett annat exempel är inom äldreomsorgen där välfärdsteknik i människors hem kan öka självständighet, delaktighet och trygghet.

 

Vill du veta mer om AI?

Här kan du få en gratis online-kurs om grunderna i artificiell intelligens (utbildningen stöds av SKR).

Syntolkning: fotot visar Patrik Sundström. Foto av SKR.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera