EU inspireras av Sveriges demokratisatsning

– Demokratin är hotad, både på en europeisk och en global nivå.
Det sa EU-kommissionens vice ordförande Dubravka Šuica, ansvarig för demografi och demokrati, när hon under sitt digitala Sverigebesök mötte kommittén Demokratin 100 år den 17 november. Dubravka Šuica, som är ansvarig för EU:s framtidskonferens, ville lära sig mer om hur kommittén arbetar för att främja, värna och stärka demokratin.

Tre demokratiutmaningar i EU
Bland de utmaningar som EU står inför är det främst desinformation, populism och den världsomfattande pandemin som påverkar demokratin i EU:s medlemsländer just nu. Dubravka Šuica ser därför ett allt större behov för EU att återknyta kontakten med medborgarna. Det krävs insatser för att motverka den känsla många EU-medborgare har av att stå utanför det europeiska projektet.

-De känner sig övergivna, säger Dubravka Šuica.

Kommittén Demokratin 100 år arbetar bland annat med att nå ut till alla delar av Sveriges befolkning genom att agera katalysator för länsstyrelser, regioner och kommuner som genom Deklaration för en stark demokrati åtar sig att göra förstärkta insatser för att främja demokratin på respektive nivå.

-Det här är ett imponerande arbete. Jag är säker på att kommitténs erfarenheter kan vara användbara för EU-kommissionen i hur vi kan maximera vår demokrati, menade Dubvraka Šuica.

Framtidskonferens för att motverka utanförskap
Utmaningarna på EU-nivå är många och komplexa. För att stärka demokratin i EU och ge medborgarna en möjlighet att göra sina röster hörda, har Šuica fått i uppdrag att ta fram en ”Framtidskonferens.” Dubvraka Šuica trycker på vikten av att få med de människor som befinner sig i ett demokratiskt utanförskap och ta del av deras tankar.

Hur kommer EU att adressera frågan om utanförskap?

-Vi strävar efter att skapa delaktighet för EU:s medborgare genom transparens och öppenhet och ett inkluderande perspektiv. Det är viktigt med kritiskt tänkande, åsiktsutbyte och att många olika synpunkter kommer fram. Framtidskonferensen är inte ett botemedel i sig själv, men den är en bra start för att återknyta till EU:s medborgare och förklara fördelarna med en deliberativ demokrati som kan stärka och lyfta den representativa demokratin.

Vikten av att inkludera flera
Dubravka Šuica leder EU-kommissionens arbete med just deliberativ demokrati – samrådsdemokrati – eller ett demokratiskt system baserat på delaktighet och åsiktsutbyte.

-Inkludering är vårt ledmotiv. Konferensen måste vara representativ vad gäller geografisk hemvist, kön, ålder, socio-ekonomisk bakgrund o.s.v. Jag vill nå in i varje hörn av den Europeiska unionen och engagera alla medborgare. Särskilt de som är kritiska och som inte deltar. Dessa röster är viktiga att lyssna till och vi behöver visa att deras idéer kommer med i vårt beslutsfattande.

För att åstadkomma detta menar Šuica att det behövs en lämplig återkopplingsmekanism. Här blir det demokratiska samtalet viktigt. Dubravka Šuica lutar sig mot sin tidigare erfarenhet som borgmästare.

-Min målsättning har varit att lägga all min energi på att skapa engagemang bland medborgarna på alla nivåer av beslutsfattandet. Innan covid-19 slog till, var jag ute på en turné för att lyssna in medborgarnas behov i EU. Jag försöker alltid besöka platser utanför huvudstäderna och möta människor i mindre samhällen, på landsbygden och få möjlighet att diskutera direkt med medborgarna.  Som tidigare borgmästare vet jag att dessa människor har viktiga erfarenheter att dela med sig av, avslutar hon.

—————

Kort om Framtidskonferensen:

För att skapa delaktighet för EU:s medborgare planeras bland annat en Framtidskonferens, som är tänkt att pågå till och med år 2022 och som syftar till att stärka demokratin i Europa och ge medborgarna en möjlighet att göra sina röster hörda.

Med konferensen ska medborgare, oavsett bakgrund, ålder eller hemvist sammanföras med civilsamhället och EU-institutionerna.  Nationella parlament, arbetsmarknadens parter, regionala och lokala myndigheter liksom civilsamhället ska ha en central roll under konferensen. Pandemin har visat på många utmaningar för EU och vikten av att ha en gemensam vision för vad EU ska vara för dess medborgare. Här finns många lärdomar att ta med sig för att stärka motståndskraften i våra samhällen och ekonomier. Genom framtidskonferensen hoppas EU komma i dialog med medborgarna och svara på de frågor pandemin ställt kring solidariteten mellan medlemsländerna.

Bland de huvudsakliga teman som konferensen kommer att ta upp är demokratifrågan central. Här handlar det bland annat om grundläggande värderingar, rättigheter och friheter – som jämlikhet, pluralism och yttrandefrihet. Dessutom adresseras utmaningarna med att motverka desinformation, stärka tilliten till institutioner och att delaktigheten för EU:s medborgare.

 

Här hittar du intervjun med Dubravka Šuica på engelska. 

 

Bildinformation: Dubravka Šuica, vice ordförande i EU-kommissionen. Foto: EU.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera