En demokrati för alla?

I slutet av mars 2020 publicerade Delegationen mot segregation, Delmos, rapporten En demokrati för alla? som är resultat av ett uppdrag från regeringen om att undersöka hur delaktigheten i demokratin ser ut bland invånare i områden med socioekonomiska utmaningar.

Valdeltagande, engagemang i civilsamhället, faktisk kunskap samt tillit till andra människor är lägre bland boende i områden med socioekonomiska utmaningar jämfört med andra områden och i riket som helhet.

Exempelvis skiljer sig valdeltagandet i riksdagsvalet med närmare 19 procentenheter jämfört med områden med goda socioekonomiska förutsättningar. Skillnaden när det kommer till val till landstings- och kommunfullmäktige är över 23 procentenheter.

Jämfört med riket i stort och områden utan socioekonomiska utmaningar är boende i områden med socioekonomiska utmaningar mindre intresserade av politik, de deltar i lägre utsträckning i politiska diskussioner, de har en lägre politisk självtilltro och mindre förtroende för samhällsinstitutioner. Boende i dessa områden känner sig i lägre utsträckning behövda och delaktiga jämfört med boende i områden utan socioekonomiska utmaningar och riket i stort.

Analyserna i rapporten visar att skillnaderna mellan områden med socioekonomiska utmaningar och de andra områdena, samt riket i stort, i många fall kvarstår när hänsyn tas till individers kön, ålder och utbildningsnivå. Rapporten pekar på att skillnaderna har sin grund i strukturella förhållanden, snarare än i individuella faktorer, samt att områden där människor bor verkar ha en inverkan på deras möjligheter till delaktighet och deltagande i politiken och i samhället i stort.

Utifrån studien ser Delmos bl.a. behov av kunskapshöjande insatser för boende i områden med socioekonomiska utmaningar, insatser för att stimulera det intresse för samhälls- och politiska frågor som finns samt åtgärder för att undanröja hot, trakasserier och våld som en barriär för deltagande i demokratin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera