Demokratistugans invigning

Den 10 juni kl. 13.00 invigdes den nya Demokratistugan av Peter Örn, ordförande i Kommittén Demokratin 100 år och Amanda Lind, kultur- och demokratiminister. Demokratistugan är en opolitisk mellanvalsstuga som ska turnera landet runt och stimulera till aktiviteter och samtal kring demokrati.

Peter Örn hoppas att stugan ska locka till nyfikenhet, engagemang och fördjupning kring demokratin:

Peter Örn och Amanda Lind. Foto: Thérèse Amnéus

– Kunskapen, engagemanget, respekten för yttrandefriheten. Behovet av oberoende och självständiga medier. Behovet av ett självständigt rättsväsende. Allt det får plats i denna demokratistuga. Dessutom finns det gott om utrymme att fylla stugan med både aktiviteter och material som belyser de demokratiska frågor som är aktuella på just den ort där stugan placeras.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind var på plats för att klippa band och inviga stugan. Hon tryckte på betydelsen av att fortsätta det viktiga demokratiska samtalet även i tider av kris, och kanske särskilt då. Amanda Lind talade också om det positiva i att så många skriver på Deklaration för en stark demokrati och uppmanade så många som möjligt att följa efter inför demokratins jubileumsår 2021.

– Trots 100 år av demokrati är vi fortfarande långt ifrån en situation där vi kan ta demokratin för given. Situationen i omvärlden talar sitt tydliga språk. Den positiva utvecklingen för demokratin i världen stannade av för ungefär 10 år sedan och därefter har demokratin backat. Förra året var det första året sedan 2001 när mer än hälften av världens länder kan betraktas som icke-demokratier.

Amanda Lind ser flera utmaningar för demokratin framöver. Förutom corona-pandemin, som förvärrat läget ytterligare, finns det i huvudsak tre stora områden att arbeta med: Det demokratiska utanförskapet – där alltför många inte känner sig delaktiga i demokratin. Det demokratiska samtalet – vi får ett hårdare samtalsklimat där engagerade människor utsätts för hot, hat och våld. Dessutom behöver samhället arbeta med de antidemokratiska aktörer som vinner mark – det är viktigt att vi inte är naiva gentemot dem som vill krossa demokratin.

Ett av de viktiga verktyg som finns med i kampen för att stärka demokratin är just Demokratistugan, menade Amanda Lind och uppmanade alla till att samarbeta med kommittén Demokratin 100 år och genomföra aktiviteter i alla län och regioner.
– Demokratin ska göras relevant för människor i deras vardag och demokratin ägs av oss tillsammans, sa Amanda Lind.

Medverkade vid invigningen gjorde också Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner. Med 40 000 förtroendevalda runt om i landet talade han om hur varje kommunfullmäktigemöte och regionfullmäktigemöte också utgör demokratistugor i sig.

Anders Knape. Foto: Pressbild/Hans Alm

– Ett av skälen till att Sverige varit framgångsrikt är att vi har värnat en stark lokal och regional självstyrelse liksom ett folkligt engagemang, sa Anders Knape.

Sveriges Kommuner och Regioner har undertecknat Deklaration för en stark demokrati och Anders Knape uppmanade SKR:s medlemmar att göra detsamma. Främjandet av demokratin kan inspireras av Demokratistugan, men kommuner och regioner behöver inte den fysiska stugan för att göra insatser för demokratin.
– Det finns möjlighet att göra egna demokratistugor genom att ordna mötesplatser, träffar och aktiviteter som gör att man stärker demokratin och förståelsen för den, sa Anders Knape.

Berit Högman. Foto: Pressbild/ Länsstyrelsen Västernorrland

Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län, tog upp en annan viktig aspekt av demokratin – att demokrati är så mycket mer än politisk demokrati.
-Demokrati bygger på oss allihop. Under flyktingvågen 2015 och nuvarande coronakris såg vi ett enormt engagemang bland folkrörelser och i civilsamhället. Viljan att hjälpa, kreativiteten och innovationskraften finns där, sa Berit Högman.

Den största utmaningen som Berit Högman ser för demokratin är utanförskapet. Det blir också en utmaning när det gäller placeringen av Demokratistugan.
–  Hur når vi dem som vi bäst skulle behöva nå?

Georg Andén. Foto: Pressbild/ Länsstyrelsen Värmland

Georg Andrén, landshövding i Värmland, tog också upp utanförskapet och de andra demokratiska utmaningarna som Värmland känner av.
– Det demokratiska utanförskapet hänger intimt samman med förtroendet för demokratiska institutioner, menade Georg Andrén. Med minskad tillit kommer ökad polarisering och coronapandemin har bidragit till att utsätta samhället för ett stort tryck. Georg Andrén nämnde dialogen som det främsta arbetsinstrumentet när det gäller att stärka demokratin.

För att skapa yta för just dialog passar Demokratistugan mycket bra. På stugans terrass planerar Georg Andrén att föra många viktiga samtal, men kanske framförallt att lyssna – både på frustration och på lösningar.

Är du intresserad av att boka denna inspirerande Demokratistuga för besök i ditt län – hör av dig till kontakt@vardemokrati.se

Mer om Demokratistugan här.

Se när Amanda Lind klipper bandet till stugan här. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera