Årets volontärbarometer visar på fortsatt starkt ideellt engagemang

Volontärbyrån har sedan 2002 förmedlat ideella uppdrag och utbildat föreningar i frågor om ideellt engagemang. Varje år tar Volontärbyrån fram Volontärbarometern, en undersökning om ideellt engagemang utifrån en enkät som skickas till alla som fått volontäruppdrag och haft kontakt med byrån under året. Årets rapport visar att det ideella engagemanget fortsätter vara högt och stabilt. Klimat och hälsa sticker ut som ett område med ökat engagemang.

Coronakrisen har förändrat förutsättningarna för engagemanget – krisen har tvingat organisationer till en digital omställning, men krisen har också verkat positivt för viljan att engagera sig. I rapporten vittnar flera tillfrågade om att de länge tänkt engagera sig, och att coronakrisen fått dem att börja. Vi har pratat med Maria Alsander, verksamhetschef på Volontärbyrån, om rapporten och vad den innebär.

Maria Alsander. Foto: Volontärbyrån

Er rapport visar att 98 % av de tillfrågade volontärerna upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning. Hur ser du på kopplingen mellan att vara volontär och känna delaktighet i demokratin?

Forskning visar att ideellt engagemang skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Det är demokratistärkande. Forskning visar också att ett starkt ideellt engagemang i ett samhälle är kopplat till en stark demokrati, och i icke-demokratiska länder är det organiserade ideella arbetet inte lika omfattande som det är i Sverige och de nordiska länderna.

Varför vill människor engagera sig ideellt?

Många av de som söker uppdrag via Volontärbyrån upplever att det ideella engagemanget ger dem möjlighet att göra något konkret. Flera nämner en frustration kring orättvisor och samhällsutmaningar, och att de genom att engagera sig kan vara en ”kugge” i det stora. Många växer in i organisationen, och kan påverka dess utveckling genom att ta på sig mer ansvar eller kandidera till styrelsen. En viktig faktor för att människor ska känna delaktighet är att de kan se och få återkoppling kring att deras engagemang faktiskt gör skillnad och att organisationens värdegrund, syfte och mål levandehålls bland de engagerade.

Vad ser du för trender bland dem som engagerar sig?

Volontärbyrån når många unga människor, och cirka en tredjedel är helt nya när det gäller ideellt engagemang. Barn och unga, utsatthet och integration är de områden som lockar flest volontärer i vår förmedling. Vi ser också att allt fler vill engagera sig för klimatet, där 20 procent fler än för tre år sedan skulle vilja göra en insats i den frågan.

Siffror från årets Volontärbarometer. Bild: Volontärbyrån

Enligt rapporten har intresset för att bli volontär ökat betydligt under coronakrisen – hur har ni hanterat det?

Hela 90 procent av organisationerna har behövt pausa eller ställa in verksamheter under krisen. Samtidigt säger ungefär hälften av organisationerna att fler människor har velat engagera sig i deras verksamheter under corona. Drygt var tredje organisation har behövt rekrytera nya volontärer på grund av att de har startat nya verksamheter under krisen eller för att deras befintliga volontärer är över 70 år och plötsligt inte kunde engagera sig.
Volontärbyrån har stöttat organisationerna i omställningsarbetet, exempelvis genom webbinarier om digitalt engagemang och genom att lyfta deras uppdrag i vår kommunikation för att fler ska hitta till dem.

Varför tror du att det ideella engagemanget fortfarande är så starkt?

Att vilja åstadkomma förändring för sig själv och andra, är en stark drivkraft. Historiskt sett har det ideella engagemanget bidragit till att skapa den välfärd vi har i dag, och det är fortfarande ett sätt att förbättra samhället och motverka orättvisor. Det ger också mycket tillbaka till den som engagerar sig. Nio av tio känner gemenskap med andra och 67 procent känner sig mindre ensamma. Nästan samtliga säger att de har fått ett mer meningsfullt liv, vilket verkligen visar hur viktigt engagemanget är för människor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera