Regeringen beslutar om fler demokratiuppdrag för att uppmärksamma och stärka demokratifokus

Undersökningar pekar mot att uppemot en femtedel av befolkningen saknar de kunskaper, verktyg och förmågor som krävs för ett aktivt medborgarskap. Av unga i åldern 16–24 år deltar 23 procent aldrig i diskussioner om politik. Det fastslås i regeringens strategi för en stark demokrati.

Under mars 2019 lämnade kommittén Demokratin 100 år in sin delrapport till regeringen. Rapporten innehåller förslag från 23 myndigheter som vill utveckla sitt demokratiarbete. Förslag har sedan dess beretts på Regeringskansliet och ett antal myndigheter har under våren 2020 fått regeringsuppdrag. Flera av regeringsuppdragen handlar om just kunskap om och delaktighet i demokratin. Nedan har vi sammanfattat några av uppdragen.

Riksidrottsförbundet tilldelas bidrag för  att stärka föreingsdemokratin och utveckla den för framtiden
Regeringen tilldelar Riksidrottsförbundet bidrag med syfte att främja kunskapen om föreningsidrottens demokratiska grunder, särskilt bland idrottsaktiva barn och unga. Riksidrottsförbundet ska också utveckla formerna för att inkludera barn och unga i idrottsföreningars beslutsprocesser.

– Förutom att idrotten ger många barn och unga tillgång till utvecklande fritid kan den också fungera som en skola i demokrati. Genom att idrottsföreningar utvecklar sitt arbete med att låta barn och unga vara en del av deras beslutsprocesser stärks också deras kompetens som samhällsmedborgare och idrotten kan vara ett fantastiskt första demokratiskt engagemang, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Läs mer om uppdraget här.

Sametinget tilldelas bidrag för utökade demokratiinsatser  

Sametinget invigdes 1993 och är både en statlig myndighet och ett samiskt parlament med 31 folkvalda ledamöter. Nästa val till Sametinget äger rum i maj 2021. Sametinget planerar redan nu för en rikstäckande kampanj för att öka antalet samer som registrerar sig för att rösta. Utöver det till tilldelas Sametinget nu också ett regeringsuppdrag, där man uppdras att genomföra demokratisatsningar för att stärka samhällsengagemanget bland samer. Unga samer är en särskilt viktig grupp försatsningen.

Tryck här för att lyssna på en intervju med kultur- och demokratiminister Amanda Lind om satsningen. Läs mer om uppdraget här.

Stockholms universitet får i uppdrag att engagera gymnasieelever i demokratin

Stockholms universitet ges i uppdrag att öka gymnasieungdomars kännedom om och intresse för demokrati och politik i form av demokratimässor. Mässorna ska erbjuda ett brett utbud av forskning om politik och demokrati, och öka elevernas förståelse för demokratins politiska processer och de egna möjligheterna att engagera sig och påverka. Stockholms universitet ska ansvara för att utveckla sätt att presentera och diskutera forskning på som intresserar målgruppen, och sedan använda det för fler demokratimässor på andra universitetsorter.

Läs mer om uppdraget här.

Statens Institutionsstyrelse ska motverka demokratiskt utanförskap bland de som vårdas inom SiS 

Statens institutionsstyrelse (SiS) tilldelas också ett uppdrag riktat mot unga. Målet är att motverka risken att ungdomar och klienter som vårdas inom SiS ska hamna i ett demokratiskt utanförskap. Satsningen ska också innehålla insatser som främjar ungdomarnas och klienternas utveckling av de kunskaper och förmågor som krävs för att aktivt kunna delta i demokratin. För att skapa goda förutsättningar för detta ska även medarbetare genomföra kunskapshöjande insatser.

Läs mer om uppdraget här.

Vi har tidigare intervjuat flera myndigheter som fått demokratiuppdrag under våren, tryck på länkarna nedan för att läsa.

Barnombudsmannen får demokratiuppdrag

Kriminalvården ska stärka kunskapen om demokratin bland unga klienter

Brottsoffermyndigheten får demokratiuppdrag

Tre frågor MUCF om deras nya demokrariuppdrag

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera