Barnombudsmannen får demokratiuppdrag

Barnombudsmannen är en av flera myndigheter som fått i uppdrag av regeringen att stärka och utveckla demokratiperspektivet i sin verksamhet. Uppdraget sker i samverkan med kommittén Demokratin 100 år. Barnombudsmannen ska under 2020 bland annat se över och ta fram innehåll och tjänster som stärker kunskapen och utvecklar förmågor och färdigheter hos barn och unga när det gäller att ta till vara sina demokratiska rättigheter. Fokus för satsningen är pedagoger, barn, unga och elevkårer. Vi har pratat med Elisabeth Dahlin, generaldirektör vid Sveriges barnrättsmyndighet, Barnombudsmannen.

Hur står det till med demokratikunskaperna bland barn och unga enligt er på Barnombudsmannen?

Vi har genomfört undersökningar som visar att barns kunskaper om barnkonventionen och deras egna rättigheter har ökat. År 2008 kände ungefär vart femte barn till barnkonventionen, en andel som stigit till vartannat barn år 2018. Det är bra att kunskapen ökar, men det är samtidigt viktigt att alla barn och unga känner till sina rättigheter. För att kunna utkräva sina rättigheter måste barn och unga ha kunskap om dem. Jag träffar ofta barn som beskriver att vuxna inte lyssnar, eller lyssnar men struntar i det barn säger. Att vara delaktig och att ha inflytande har stor betydelse för ett barns utveckling. Barn och unga som upplever att deras åsikter och tankar inte tas hänsyn till, känner ofta att de inte är viktiga, att de inte betyder något. För att lyfta barn till att själva kunna påverka och förändra sin egen situation måste de möta vuxna som visar dem att deras åsikter och synpunkter är viktiga. På så vis läggs grunden för en mer inkluderande och välfungerande demokrati för kommande generationer.

Elisabeth Dahlin, generaldirektör på Barnombudsmannen.

Vilka demokratiska rättigheter har egentligen barn och har dessa rättigheter stärkts i och med att barnkonventionen har blivit svensk lag?

Barn har precis som vuxna yttrandefrihet, tanke- och åsiktsfrihet, religionsfrihet och frihet att engagera sig i föreningar. I och med att barnkonventionen är lag stärks barnet som rättighetsbärare. Lagen ger möjligheter att rätta till brister som hindrar barn från att få sina rättigheter tillgodosedda. Barnkonventionen ser på barn som kompetenta och resursstarka individer, med rätt till delaktighet och inflytande i alla beslut som rör dem. Barn och unga ska ha inflytande, dels för att inflytande är en demokratisk rättighet och för att deras kunskaper, erfarenheter och värderingar är värdefulla i sig. Genom att barn och unga får ökat inflytande är vi övertygade om att vi får bredare och bättre beslutsunderlag och därmed en ökad kvalitet i besluten.

Vad kommer uppdraget innebära för Barnombudsmannen framöver?

Barnombudsmannen har under år 2020 och 2021 ett uppdrag från regeringen att stärka och utveckla demokratiperspektivet på webbplatsen Mina rättigheter. Vid sidan av det innehåll som redan finns på ”Mina rättigheter” ska webbplatsen utökas med ytterligare kunskap och vägledning om hur barn och unga själva kan ta sina demokratiska rättigheter i bruk. Barnombudsmannen har även i uppdrag att erbjuda metodstöd för personal i skolan, elevkårer, barn och unga.

Vill du läsa mer om uppdraget, tryck här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera