Nya demokratiuppdrag till myndigheter

Under mars 2019 lämnade kommittén Demokratin 100 år in sin delrapport till regeringen. Rapporten innehåller förslag från 23 myndigheter som vill utveckla sitt demokratiarbete. Förslagen har sedan dess beretts på Regeringskansliet och ett antal myndigheter har under våren 2020 fått regeringsuppdrag. De senaste har vi sammanfattat nedan.

Länsstyrelsen Jönköping tilldelas bidrag för att sammanställa demokratiaktiviteter
Länsstyrelsen i Jönköping har fått i uppdrag att sammanställa info om samtliga länsstyrelsers demokratiarbete under 2020 och 2021, samt kartlägga utmaningar som respektive länsstyrelse har identifierat i det egna länet. Utifrån kartläggningen ska Länsstyrelsen lämna förslag på möjliga demokratiinsatser. I satsningen ingår att samverka med kommittén Demokratin 100 år.

Jämställdhetsmyndigheten tilldelas bidrag till förstudie om män och kvinnors delaktighet i demokratin

Delegationen mot segregation, Delmos, fick 2018 i uppdrag att undersöka deltagandet i demokratin i områden med socioekonomiska utmaningar. Rapporten En demokrati för alla? visar att kvinnor generellt röstar i något högre grad än män i allmänna val – en skillnad som är ännu större i områden med socioekonomiska utmaningar. Dock är deltagandet i demokratin mellan valen vanligare bland män.

För att fördjupa kunskapen om skillnader mellan män och kvinnors förutsättningar för att delta i demokratin har regeringen gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie.  Förstudien ska syfta till att undersöka förutsättningar för kvinnor och män i områden med socioekonomiska utmaningar, och hur deltagandet och inflytandet i demokratiska processer skiljer sig åt. Det är dels delaktigheten i den lokala demokratin och dess beslutsprocesser man ska studera, dels mer informella processer i lokalsamhället.

Tidigare har demokratiuppdrag med fokus på kunskap och delaktighet i demokratin givits till bland annat Sametinget, Stockholms universitet och Statens Institutionsstyrelse. Läs mer här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera