Jämställdhetsmyndigheten undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Den 11 februari undertecknar Jämställdhetsmyndigheten Deklaration för en stark demokrati. Jämställdhetsmyndighetens grunduppdrag är att arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen. 

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att följa upp utvecklingen av målet En jämn fördelning av makt och inflytande. Uppföljningen tar sin utgångpunkt i att det under 2021 är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt och blev valbara till riksdagen. Rapporten kommer bland annat att fokusera på medborgerliga attityder till jämställdhet och stereotypa könsroller kring offentligt beslutsfattande, utvecklingen av jämställt aktivt medborgarskap och jämställdhet i politik och förvaltning i Sverige.  

Genom att underteckna deklarationen åtar sig Jämställdhetsmyndigheten att genomföra arrangemang utifrån att det är 100 år sedan kvinnor fick rösta. I samband med att myndigheten rapporterar sin förstudie om kvinnor och mäns deltagande i den lokala demokratin kommer bland annat ett publikt arrangemang hållas som riktas till beslutsfattare, andra statliga myndigheter, kommuner och civilsamhälle. Under 2021 kommer myndigheten genomföra publika evenemang vid olika mötesplatser och konferenser som Jämställdhetsmyndigheten medverkar i.  

Kommittén demokratin 100 år välkomnar jämställdhetsmyndighetens undertecknande och fortsatta arbete med kvinnor och mäns deltagande i demokratin.  

Här kan du läsa Jämställdhetsmyndighetens åtaganden i sin helhet.  

Syntolkning: Jämställdhetsmyndighetens Generaldirektör Lena Ag undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Bild: Jämställdhetsmyndigheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera