Intervju med Anders Kessling, tf direktör Delmos

För några veckor sedan presenterade Delegationen mot segregation (Delmos) sin rapport En demokrati för alla? som innehåller analys och slutsatser från en studie som syftade till att undersöka det demokratiska deltagandet bland invånare i områden med socioekonomiska utmaningar jämfört med boende i andra områden och i riket i stort. Studien bygger på en enkätundersökning som skickats ut till 15 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 17–85 år.

Vi ställde några frågor till Anders Kessling som är tillförordnad direktör på Delmos.

1. Vad är de viktigaste slutsatserna i rapporten?

Rapporten visar att  det finns en demokratisk ojämlikhet som är kopplad till var i landet människor bor och att det finnas en koppling mellan demokratiskt deltagande och segregation. Det innebär att alla inte deltar i demokratin i lika hög grad och med lika förutsättningar.

Resultaten visar att även när hänsyn tas till exempelvis kön, utbildningsnivå och födelseland, kvarstår det en demokratisk ojämlikhet mellan olika bostadsområden. Exempelvis finns det stora skillnader när det kommer till valdeltagande: i riksdagsvalet är valdeltagandet närmare 19 procentenheter lägre i områden med socioekonomiska utmaningar än i områden med goda socioekonomiska förutsättningar. Rapporten visar också på skillnader när det kommer till exempelvis intresset för politik, tillit till andra människor och förtroende för samhällsinstitutioner eller när det kommer till att avstå från att delta i politiska aktiviteter av rädsla för hot, trakasserier eller våld.

Anders Kessling, tf direktör Delmos. Foto: Ulrika Pudas.

2. Var i landet finns det demokratiska utanförskapet och hur märks det?

Deltagandet i demokratin är lägre i områden med socioekonomiska utmaningar. Det är områden som i jämförelse med riksgenomsnittet har en hög andel som varken arbetar eller studerar, låg andel förvärvsarbetande, hög andel lågutbildade, hög andel långtidsarbetslösa samt hög andel med försörjningsstöd. Många av dessa områden ligger i anslutning till storstäder eller större tätorter.

Rapporten visar även att det finns skillnader mellan stad och land. Områden på landsbygden och i tätorter liknar, i flera avseenden, områden med socioekonomiska utmaningar när det gäller deltagande i demokratin. Det gäller exempelvis intresset för politik och den egna upplevelsen av delaktighet i samhället samt av att känna sig behövd. Detta nyanserar bilden av deltagandet i demokratin och tyder på att mer behöver göras i olika delar av landet, inte bara i områden som har socioekonomiska utmaningar.

3. Vilka åtgärder behövs för att öka den demokratiska delaktigheten i områden med socioekonomiska områden och i glesbygdsområden där det demokratiska deltagandet är lågt?

Åtgärder behövs för att förhindra ett demokratiskt utanförskap, något som i värsta fall riskerar att urholka demokratin.

I rapporten lämnar vi ett antal förslag, det gäller både övergripande välfärdsreformer kopplat till exempelvis bostadsbyggandet eller reformer för en levande landsbygd, och specifika demokratiskapande insatser, såsom att genomföra kunskapshöjande åtgärder om demokratin, att stimulera det politiska intresset och att öka valdeltagandet i områden med socioekonomiska utmaningar. Det är viktigt att de åtgärder som regeringen redan gör vad gäller demokratin, får en geografisk dimension.

Därtill föreslår vi också kunskapshöjande insatser och långsiktigt sektorsövergripande arbete.

4. Har ni i arbetet med studien upptäckt några aspekter vad gäller demokratisk likvärdighet/utanförskap som behöver studeras vidare? Vad?

Ja. Det finns idag inget nationellt system för hur segregationen i Sverige kan mätas och följas över tid. Delmos kommer att verka för att ett sådant system kommer på plats, då det kan fungera som ett viktigt instrument för att finna lämpliga åtgärder för att minska och motverka segregation, inte minst när det gäller delaktighet i demokratin.

Dessutom ser vi behov av ny och fördjupad förståelse för områdets betydelse gällande demokrati, det vill säga forskning om grannskapseffekter. Men också kvalitativa undersökningar, där exempelvis boende i områden med socioekonomiska utmaningar själva får komma till tals gällande delaktighet och deltagande.

Ladda ner rapporten här

www.delmos.se

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera