Integritetspolicy för kommittén Demokratin 100 år

Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person.

Kommittén Demokratin 100 år är en statlig myndighet. Meddelande som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Som myndighet är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

Så här behandlas personuppgifter vid prenumeration av nyhetsbrev och beställning av informationsmaterial
För att kommittén Demokratin 100 år ska kunna fullgöra sina åtaganden mot dig när du har anmält dig till att prenumerera på nyhetsbrev, behöver vi hantera dina personuppgifter. Kommittén Demokratin 100 år behandlar också personuppgifter i samband med beställning av informationsmaterial. Behandlingen sker för att administrera beställningen. Vi samlar endast in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de angivna ändamålen. (namn, adress och e-post). För att avsluta prenumerationen av nyhetsbrevet klickar du på länken ”Avsluta prenumeration” längst ner i nyhetsbrevet.

Du samtycker till personuppgiftsbehandlingen och kan närsomhelst avsluta din prenumeration.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
Personuppgifterna lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med en prenumeration eller beställning av informationsmaterial sparas bara så länge som du är prenumerant eller så länge det krävs för att kunna hantera utskicket eller beställningen.

Vem kan se dina personuppgifter och var behandlar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer inom kansliet som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Uppgifterna kommer inte spridas vidare.

Dina rättigheter som registrerad
Kommittén ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Kommittén kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Begäran om registerutdrag
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som kommittén Demokratin 100 år behandlar om dig. Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post) samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med kommittén). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera