Demonstrationsfrihet i tider av begränsad frihet

Manne Heimer. Foto: Regeringskansliet.

Att kunna mötas och tillsammans höja rösten för att förändra något, är en grundläggande fri- och rättighet som kommer till uttryck i den grundlagsfästa demonstrationsfriheten. Vi har sett hur covid-19 föranlett kraftiga begränsningar av bland annat allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer. Det har inneburit en inskränkning av demonstrationsfriheten den senaste tiden.

Manne Heimer är kansliråd på Justitiedepartementets grundlagsenhet. Han menar att det är centralt att värna den fria åsiktsbildningen och att de begränsningar av grundläggande fri- och rättigheter som sker mot bakgrund av pandemin behöver göras på ett balanserat och proportionerligt sätt.

–  Utgångspunkten är att grundläggande fri- och rättigheter bara får begränsas för ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. För mötes- och demonstrationsfriheten gäller dessutom att begränsningar endast får ske för ett antal specifikt utpekade ändamål, bland annat för att ”motverka farsot”. Men en begränsning av en grundläggande fri- och rättighet får aldrig gå längre än vad som är nödvändigt eller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Det handlar om att väga intressen mot varandra så att en begränsning inte blir mer omfattande än vad som är nödvändigt utifrån det hot som pandemin utgör.

Förbudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare infördes den 29 mars 2020. Den 22 oktober införde regeringen ett undantag från förbjudet som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 deltagare – under förutsättning att var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och att det i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hallå det avståndet vid arrangemanget. Således omfattas även demonstrationer, i de fall de uppfyller kriterierna i undantaget.

Manne Heimer menar att möjligheten att uttrycka sin åsikt genom att demonstrera inte är något man helt kan ersätta på annat sätt.

– Även om utbytet av åsikter, tankar och idéer idag kan ske i fler kanaler än någonsin tidigare, vilket i sig både är en möjlighet och en utmaning, är också möjligheten att anordna och delta i sammankomster och demonstrationer av avgörande betydelse för den fria åsiktsbildningen. Att människor har ett behov av att kunna uttrycka sin uppfattning tillsammans med andra visade inte minst sommarens Black Lives Matter-demonstrationer tydligt, säger Manne Heimer.

Att begränsa smittspridning och därmed kunna skydda liv och hälsa är tungt vägande skäl för att begränsa antalet människor som vistas på samma plats. Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att det i varje stund behöver vara ett väl motiverat förbud.

– Det är viktigt att komma ihåg att vi talar om inskränkningar i fri- och rättigheter som är bärande byggstenar i den svenska demokratin. Sådana inskränkningar bör inte upprätthållas längre än vad som är absolut nödvändigt.

Manne Heimer tror att den svenska demokratin i grund och botten är stark, men menar att det finns många exempel i vår omvärld som visar att demokratin aldrig bör tas för given.

– Även om jag inte tror att de begränsningar som införts med anledning av coronapandemin har någon genomgripande effekt på den svenska demokratin i det korta perspektivet så är det viktigt att vi kan återgå till det normala så snart det är möjligt med hänsyn till smittläget, avslutar Manne Heimer.

______________________________________________________________________________

De grundläggande fri- och rättigheterna, där bland annat yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet ingår, fastställs i regeringsformens andra kapitel. Demonstrationsfriheten är en frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats.

Ordningslagen möjliggör ett förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka en epidemi. Som allmän sammankomst räknas bland annat demonstrationer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera