Frågor & Svar

Om du vill veta mer.

Här finns frågor och svar om samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag och kommitténs arbete.

Regeringen beslutade om kommittén och kommittédirektiv i juni 2018. Peter Örn utsågs till ordförande. Regeringen beslutade därefter att tillsätta Lena Posner-Körösi, Rosaline Marbinah och Emma Frans till demokratiambassadörer och ledamöter i kommittén.

Kommitténs uppdrag är att planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati med anledning av att det 2021 är 100 år sedan det första riksdagsvalet hölls i vilket både kvinnor och män fick rösta. Kommittén tillsattes i samband med att regeringen presenterade en strategi för att främja, förankra och försvara demokratin.

Samlingen Vår demokrati — värd att värna varje dag kommer att innefatta en mängd aktiviteter som genomförs av myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhälle ofta i samverkan, både digitalt och på olika platser över hela landet under perioden 2019–2021. Kommittén blir navet i detta arbete.

Ett stort antal myndigheter har föreslagit att de under de kommande åren ska förstärka och vidareutveckla sitt demokratiarbete och genomföra såväl utåtriktade insatser som interna och kunskapshöjande insatser inom ramen för samlingen. Merparten av myndigheterna har äskat medel via samlingen, andra avser att vidta åtgärder inom ramen för befintlig finansiering.

Förhoppningen är att medborgare kommer att märka samlingen genom utåtriktade aktiviteter t.ex. seminarier, konferenser och möten om demokrati på t.ex. bibliotek, museer, studieförbund och i kommunhuset men även genom webbaserat material (podd, filmer, quiz osv.) som sprids via sociala medier.

Demokratifrågan kommer att lyftas upp inom skolväsendet för att barn och elever verkligen ska både lära och leva demokrati. Kommittén kommer att sammanföra olika aktörer som arbetar gentemot skolan och förenkla för lärare och pedagoger att använda befintliga resurser.

Beslutet i Sveriges riksdag i december 1918 om att införa allmän och lika rösträtt och det efterföljande valet 1921 där både män och kvinnor fick rösta är milstolpar i svensk demokratihistoria. Trots att allmän och lika rösträtt infördes var det många grupper i samhället som inte fick rösträtt förrän långt senare. Kampen som ledde fram till allmän och lika rösträtt var lång och innebar ett intensivt påverkansarbete.

Demokratins genombrott i Sverige har format landet till vad det är idag. Det är viktigt att påminnas om den kamp som fördes och att aldrig ta demokratin för given. Även idag har demokratin utmaningar som behöver uppmärksammas och bemötas. Samlingen Vår demokrati — värd att värna varje dag ska bidra till just detta.

Riksdagens initiativ Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år (eller Fira demokratin) är ett fyraårigt demokratijubileum där demokratins genombrott i Sverige kommer att högtidlighållas på olika sätt t.ex. genom utställningar, publika aktiviteter och skolmaterial. Webbplats: https://firademokratin.riksdagen.se/

Demokrati100.se är en satsning för att öka kunskapen om tillkomsten av den allmänna och lika rösträtten för hundra år sedan. Bakom projektet står Kungliga biblioteket och Riksbankens Jubileumsfond tillsammans med ett nätverk av forskare och företrädare för bibliotek, arkiv och museer. Webbplats: https://demokrati100.se

Gemensamt för de tre satsningarna är att de vill uppmärksamma demokratins hundraårsjubileum. Demokrati100.se tar ett historiskt perspektiv medan Fira demokratin handlar om att medvetandegöra och väcka engagemang för demokratin då och idag för en bred publik genom utåtriktat arbete.

Även kommittén Demokratin 100 år ska arbeta utåtriktat mot allmänheten för att öka kunskapen, engagemanget och motståndskraften i demokratin, men skiljer sig från de andra satsningarna genom att vi ska etablera en samling för att stärka demokratin tillsammans med myndigheter, kommuner, civila samhället m.fl..

Integritetspolicy för Kommittén Demokratin 100 år
Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person.

Kommittén Demokratin 100 år är en statlig myndighet. Meddelande som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Som myndighet är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

Så här behandlas personuppgifter vid prenumeration av nyhetsbrev och beställning av informationsmaterial
För att kommittén Demokratin 100 år ska kunna fullgöra sina åtaganden mot dig när du har anmält dig till att prenumerera på nyhetsbrev, behöver vi hantera dina personuppgifter. Kommittén Demokratin 100 år behandlar också personuppgifter i samband med beställning av informationsmaterial. Behandlingen sker för att administrera beställningen. Vi samlar endast in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de angivna ändamålen. (namn, adress och e-post). För att avsluta prenumerationen av nyhetsbrevet klickar du på länken ”Avsluta prenumeration” längst ner i nyhetsbrevet.

Du samtycker till personuppgiftsbehandlingen och kan närsomhelst avsluta din prenumeration.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
Personuppgifterna lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med en prenumeration eller beställning av informationsmaterial sparas bara så länge som du är prenumerant eller så länge det krävs för att kunna hantera utskicket eller beställningen.

Vem kan se dina personuppgifter och var behandlar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer inom kansliet som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Uppgifterna kommer inte spridas vidare.

Dina rättigheter som registrerad
Kommittén ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Kommittén kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Begäran om registerutdrag
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som kommittén Demokratin 100 år behandlar om dig. Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post) samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med kommittén). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Kommittén

Kommittén Demokratin 100 år leds av Peter Örn. I kommittén ingår även demokratiambassadörerna Emma Frans, Lena Posner-Körösi och Rosaline Marbinah och ett sekretariat.

Läs mer

Tips & Länkar

Här samlar vi tips och länkar till artiklar, skrifter, poddar, TV- och radioprogram om olika aspekter av demokrati.

Läs mer

Kontakt

Vill du bjuda in någon av demokratiambassadörerna att hålla föredrag eller delta i ett seminarium, panel etc.?

Kontakta oss