Svensk biblioteksförening undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

Svensk biblioteksförening undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

SBF är en ideell medlemsförening som arbetar för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att stärka bibliotekens möjligheter och förutsättningar.

Genom undertecknandet åtar sig SBF att genomföra ett samtal om bibliotekens betydelse för demokratin med talman Andreas Norlén. Utöver detta, arbeta mot lokala och nationella beslutsfattare för att stärka bibliotekens förutsättningar att uppfylla sitt uppdrag enligt bibliotekslagens skrivning, som är att biblioteken ”ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”.

Här finns SBF:s åtaganden i sin helhet.

SBF släppte även rapporten Biblioteken och pandemin i februari 2021. Rapporten visar att det finns stora skillnader i hur kommuner hanterat folkbiblioteken under pandemin år 2020, dels vad gäller att hålla öppet, dels vilken roll folkbiblioteken haft i krisorganisationen. Vidare har samtliga bibliotek runt om i Sverige behövt ta bort möjligheten att uppehålla sig på biblioteket vilket drabbat dem som saknar platser att gå till eller inte kan få studiero hemma. Många folkbibliotek stängde tillgången till allmänna datorer så att många invånare förlorade möjligheten att göra ärenden på internet, som bank-, asyl- eller socialförsäkringsärenden. Enligt rapporten finns oro att dessa faktorer kan bidra till ökad ojämlikhet i samhället. En stor del av biblioteken ser också ut att få försämrad ekonomi under 2021.

Läs rapportens samtliga slutsatser här: https://www.biblioteksforeningen.se/rapporter/biblioteken-och-pandemin/

Kommittén demokratin 100 år välkomnar SBF:s undertecknande och arbete för att biblioteken ska kunna fullgöra sin demokratiska uppgift.

Syntolkning:  Johanna Hansson, ordförande för Svensk biblioteksförening undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Bild: Svensk Biblioteksförening

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera