Möte om statens roll i att stärka demokratin

Den 22 oktober höll kommittén ett möte om statens roll i att stärka demokratin. Vid mötet deltog representanter från ett 30-tal myndigheter samt Statssekreterare Helene Öberg.

Mötet syftade till att fördjupa dialogen om samarbete kring demokratin 100 år och tog avstamp i den tidigare dialog som kommittén haft bl.a. i samband med den delrapport som lämnades till regeringen den 15 mars 2019.

Statssekreterare Helene Öberg gav en redogörelse om regeringens kraftsamling Demokratin 100. Samlingen består av flera delar: arbetet som kommittén Demokratin 100 år gör, ett mindre antal myndighetsuppdrag, skrivningar i regleringsbrev som vissa myndigheter kommer att få samt statsrådens aktiviteter. I Budgetpropositionen 2020 har 50 miljoner avsatts för regeringens kraftsamling Demokratin 100 (25 miljoner år 2020 och 25 miljoner år 2021). Ett internt arbete pågår på Regeringskansliet om hur uppdrag och medel ska fördelas kommande år.

I den bordsrunda som hölls därefter redogjorde varje myndighet för på vilket sätt de avser att utveckla sitt demokratiarbete.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera