Jenny Wiik om betydelsen av demokratiperspektiv inom AI

”Demokratiperspektivet har blivit allt viktigare i takt med digitaliseringen av samhället.”

Det menar Jenny Wiik, docent i Medie- och kommunikationsvetenskap, Flexitforskare vid Lindholmen Science Park och senior rådgivare vid forumet Future of Democracy (som äger rum den 20-21 oktober i Göteborg). På Lindholmen Science Park pågår just nu spännande forskning och innovation på temat. Vi tog reda på mer.

Lindholmen Science Park i Göteborg pågår just nu spännande forskning och innovation på temat. Vi tog reda på mer.

Hur tar sig Lindholmen an AI och demokrati? 

– Verksamheten på Lindholmen är organiserad i samverkansprogram med olika inriktningar, till exempel mobilitet, AI, medieinnovation och visualisering, och där den snabba digitala utvecklingen är en av grundförutsättningarna. Det handlar om att upptäcka och utveckla möjligheterna med ny teknik så att det kan komma samhället till gagn. I början såg man det kanske mest ur branschperspektiv, men demokratiperspektivet har kommit att bli allt viktigare i takt med att den digitala omvandlingen griper in i och förändrar så gott som alla sektorer i samhället.

Varför är demokratiperspektivet viktigt för framtidens digitalisering och den AI som utvecklas? 

– Digitalisering och AI erbjuder enorm potential för att lösa alltifrån individens små vardagsproblem till mänsklighetens stora utmaningar, och den möjligheten vill Lindholmen Science Park lyfta fram. Rent konkret har det startats en rad olika projekt där demokratiska aspekter är i fokus: Forsknings- och innovationsprogrammet Medier & demokrati har funnits i tre och ett halvt år, vi har vår nya satsning Future of Democracy, och International Youth Think Tank, en demokratisk tankesmedja för ungdomar från hela världen. Ytterligare ett exempel är mitt eget forskningsprojekt, Automatiseringen av journalistiken, där jag tittar på hur publicistiska värden kan stärkas genom AI och automatisering.

Varför tycker ni på Lindholmen att demokratistärkande arbete behövs inom digitalisering?

– Ofta hamnar frågor om digitalisering och ny teknik på IT-avdelningars bord, men ämnet är så centralt för samhällets utveckling att fler borde vara delaktiga och ges inflytande. Omvänt så gynnas innovationssektorn av att förankras i framåtblickande och demokratiskt grundade processer, för då är det större chans att de innovationer som tas fram verkligen används på bred front för att göra samhället bättre.

Vilka demokratifrågor inom AI och digitalisering tycker du är mest spännande just nu?

– Oj det finns många. Tillgång till och skydd av data är förstås en komplex och helt avgörande fråga. Hur mycket ska vi medborgare dela med oss av vår data och hur ska den användas och av vem? Detta är uppe på den politiska agendan, men det skulle vara bra om ännu fler ville engagera sig. Eftersom jag forskar om automatisering är jag också intresserad av arbetsmarknadens förändring ur olika perspektiv. Vilka kompetenser kommer att behövas i framtiden, och hur ska vi gå till väga så att automatiseringen inte skapar arbetslöshet utan istället frigör människor till roliga och värdefulla uppgifter? Ett annat spännande och viktigt område är den digitala offentligheten, som reser kritiska frågor kring källgranskning, propaganda och tveksamma finansieringsmodeller, men som samtidigt verkligen kan bidra till att stärka demokratin genom öppet samtal och nya möten.

Berätta om ert aktuella projekt Future of Democracy och hur ni tänker att det kan stärka demokratin.

– Future of Democracy är ett långsiktigt samverkansinitiativ som är taget av plattformarna AI Sweden och Medier & Demokrati med bas vid Lindholmen Science Park. Future of Democracy riktar ljuset mot gränslandet mellan teknik och demokrati ur ett medborgarperspektiv, med målet att jobba agendasättande och proaktivt för att stärka medborgarens rätt och inflytande över samhällets digitala omvandling. För att anamma möjligheter och klara samhällets utmaningar behöver vi tänka bortom rådande strukturer och hitta nya lösningar.

– Som ett första steg kommer vi att ordna en summit i oktober 2021 i Göteborg, med nationellt och internationellt deltagande. Det är en kraftsamling och manifestation för framtiden parallellt med att den svenska demokratin officiellt fyller 100 år. Vårt mål är att mötet ska bli ett återkommande forum för ledare som arbetar i gränssnittet mellan digitaliseringen och demokratins utveckling. Utgångspunkten är den frigörande potential som finns i AI och innovationsarbete, utan att blunda för de utmaningar som finns. Deltagarna på plats kommer att vara personligt inbjudna, men Future of Democracy kommer också att hålla öppna event i samband med att Demokratistugan kommer till Göteborg. Det kommer att vara samtal om AI i välfärden och arbetsmarknadens digitalisering, både på Lindholmen och online. Vår förhoppning är att dessa insatser ska följas av flera och att Future of Democracy blir en etablerad plattform för den här typen av frågor.

– Det mest spännande med Future of Democracy är det spetsiga medborgarperspektivet korsat med digital innovationskraft. Genom att i neutral utvecklingsmiljö facilitera unika möten mellan samhälle, teknik och humaniora vill vi skapa en yta för nya tankar och strategier som vi hoppas kommer att ha stor betydelse för framtidens demokrati. Vi bygger kontinuerligt ut vårt nätverk, så alla som är intresserade av att bidra till vårt arbete är varmt välkomna att ta kontakt.

Läs mer om Future of Democracy här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera