Om deklarationen

Frågor & svar om deklarationen

Vad är Deklaration för en stark demokrati? Varför behövs deklarationen och vad ska aktörerna som ansluter sig göra? Och vilka typer av aktörer kan ansluta sig till den?

Här svarar vi på några vanliga frågor om deklarationen. Skriv till oss på: kontakt@vardemokrati.se om du undrar över något ytterligare.

Vad är Deklaration för en stark demokrati?

Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen. Ambitionen är att stort antal aktörer kommer att skriva under deklarationen.

 

Vad åtar sig de organisationer som skriver under deklarationen?

De aktörer som antar deklarationen tar ställning för vårt demokratiska styrelseskick och demokratins grunder och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. För att stärka demokratin ska aktörerna som ansluter sig till deklarationen:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Aktörerna som skriver under deklarationen ska under perioden 2020–2021 genomföra en verksamhet som bidrar till att åtagandena ovan uppfylls. Aktörerna bestämmer själva hur deras verksamhet ska utformas. Det kan exempelvis handla om att stärka demokratin i den egna verksamheten eller att utbilda och sprida information till anställda. Det kan också handla om organisationer som når ut till sina medlemmar eller kunder genom informationskampanjer om demokrati eller om utåtriktad verksamhet gentemot allmänheten.

Aktörerna som ansluter sig till deklarationen ska beskriva sina aktiviteter i förhållande till åtagandena samt rapportera till kommittén vilka insatser som genomförts under perioden 2020-2021. Beskrivningen av aktiviteter kommer att publiceras på www.vardemokrati.se.

 

Vilka typer av aktörer kan ansluta sig till deklarationen?

Myndigheter, regioner, kommuner, civilsamhällesorganisationer, akademin, företag m.fl. kan ansluta sig till deklarationen.

 

Är deklarationen juridiskt bindande?

Deklarationen ska ses som ett frivilligt åtagande av respektive aktör och är inget juridiskt bindande avtal. Samtidigt är det viktigt att tydliggöra att de organisationer som ansluter sig till deklarationen står bakom skrivningarna i deklarationen och åtar sig att bidra till att stärka demokratin.

 

Varför behövs deklarationen?

Runt om i världen utmanas och försvagas demokratier. Demokratin är ifrågasatt. Sveriges demokrati står på en stabil grund genom att de grundläggande fri- och rättigheterna är väl förankrade hos befolkningen, valdeltagandet är högt liksom tilliten till demokratiska institutioner och mellan människor. Samtidigt står alltför för många människor utanför och varken deltar eller känner sig delaktiga i vår demokrati. Det offentliga samtalet hårdnar och antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga.

Deklarationen syftar till att ena de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin.

 

Hur antar man deklarationen?

Genom att fylla i formuläret som du hittar här och beskriva vilka aktiviteter och insatser som planeras under perioden 2020–2021 i förhållande till åtagandena i deklarationen.

Deklaration

Deklarationen är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationell samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin.

Läs mer

Åtaganden

Flera organisationer har redan skrivit under deklarationen. De vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden. Här berättar vi om deras åtaganden.

Läs mer

Skriv under

Kommittén Demokratin 100 år vill med deklarationen ena de krafter som vill delta i ett demokratistärkande arbete. Vill din organisation vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin?

Läs mer