Åtaganden

Organisationer som har skrivit under Deklaration för en stark demokrati

Ett antal myndigheter, organisationer i det civila samhället och en kommun har redan skrivit under deklarationen. I texten nedan kan du läsa om deras åtaganden. 

Vi hoppas att din organisation också vill ansluta sig. Läs mer här om hur man skriver under.

Degerfors kommun, 2020-09-18

https://www.degerfors.se/

 • Degerfors kommun ska införa medborgardialog som ett verktyg för att främja demokrati och dialog med invånarna
 • En demokratidag ska genomföras på Stora Valla-skolans högstadium

Läs hela

Hagfors kommun, 2020-10-23

https://www.hagfors.se/

 • Hagfors kommun ska i samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och andra aktörer i länet genomföra en gemensam Demokrativecka under hösten 2021, ett år före de allmänna valen 2022. Syftet med Demokrativeckan är att på bred front uppmärksamma demokrati och mänskliga rättigheter på angelägna teman som rör och berör länets invånare.
 • Hagfors kommun ska på olika sätt kommunicera vikten av demokratin och att demokratin i Sverige fyller 100 år. Kommunikationen ska ske i olika kanaler.

Läs hela

Hammarö kommun, 2020-10-23

https://www.hammaro.se/

 • I samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och andra aktörer i länet genomföra en gemensam Demokrativecka under hösten 2021, ett år före de allmänna valen 2022. Syftet med Demokrativeckan är att på bred front uppmärksamma demokrati och mänskliga rättigheter på angelägna teman som rör och berör länets invånare.
 • Att på olika sätt kommunicera vikten av demokratin och att demokratin i Sverige fyller 100 år. Kommunikationen ska ske i olika kanaler.

Läs hela

Hallsbergs kommun, 2020-09-18

https://www.hallsberg.se/

 • Utöver det allmänna arbetet inom kommunen gentemot medlemmarna ingår Hallsbergs kommun i ett samarbete med övriga kommuner i Sydnärke där bland annat ett ungdomsråd startades upp 2018. Detta råd ska vara ett bra verktyg för att nå ut till kommunens ungdomar som är de medlemmar i kommunen som kan tänkas bli engagerade i den politiska och demokratiska världen inom några år. Det är därför viktigt att fortsätta och även att utveckla arbetet med att stärka deras kunskap om demokrati. Genom deltagande i ungdomsrådet planerar Hallsbergs kommun att arbeta externt med demokratifrågor framöver tillsammans med kommunerna i Sydnärke.
 • Inom kommunens organisation finns idag inget organ som övergripande diskuterar demokratifrågor, som inte rör ett specifikt ärende. Kommunfullmäktiges ordförande har föreslagit att någon nämnd eller utskott inom kommunen kan få mer ansvar för att diskutera och utreda olika demokratiaspekter inom kommunens arbete. Utredningar och material som tas fram av detta organ kan sedan redovisas i fullmäktige för att lyfta frågorna vidare i kommunen och göra fler delaktiga. Detta skulle kunna stärka kommunens arbete och kunskaper inom demokratifrågor och komma till nytta för hela Hallsbergs kommuns fortsatta demokratiarbete. Kommunen beräknas då uppnå ett internt kunskapslyft och stärkande av demokratin.

Läs hela

Hällefors kommun, 2020-09-18

https://www.hellefors.se/

 • Under hösten 2020 ska Hällefors kommun ta fram ett dokument som beskriver en struktur för hur förtroendevalda ska stärka medborgarnas möjlighet till delaktighet i kommunal verksamhet och samhällsplanering genom medborgardialog av olika slag.
 • Hällefors kommun ska anordna en utbildningsdag för förtroendevalda med tema demokrati.

Läs hela 

Karlskoga kommun

https://www.karlskoga.se/

 • Under hösten 2020 kommer Karlskoga kommunfullmäktiges presidium att tillsammans med SKR delta i ett pilotprojekt kring ”Det demokratiska samtalet”. Såväl förtroendevalda som journalister är grupper som utsätts för oacceptabelt hot, hat och våld. Hur kan vi tillsammans skapa ett bättre samtalsklimat och verka för att ingen tystnar? Detta blir temat för ett halvdagsseminarium tillsammans med media i länet där fokus är hur man tillsammans kan stärka demokratin. Målet med projektet är att gemensamt ta fram former för hur samarbete kan ske för att tillsammans påverka utvecklingen
 • Karlskoga kommun ska fortsätta arbetet med att utveckla ”Ungdomsfullmäktige”. De kommer att anställa ”kommunutvecklare”, det vill säga ungdomar som ska arbeta med förvaltningarna för att förstärka och få in ungdomsperspektivet i det demokratiska arbetet.

Läs mer

Karlstads kommun, 2020-10-23

https://karlstad.se/

 • Karlstads kommun ska i samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och andra aktörer i länet genomföra en gemensam Demokrativecka under hösten 2021, ett år före de allmänna valen 2022. Syftet med Demokrativeckan är att på bred front uppmärksamma demokrati och mänskliga rättigheter på angelägna teman som rör och berör länets invånare.
 • Karlstads kommun ska på olika sätt kommunicera vikten av demokratin och att demokratin i Sverige fyller 100 år. Kommunikationen ska ske i olika kanaler.

Läs hela

Kils kommun, 2020-10-23

https://www.kil.se/

 • Kils kommun ska vara drivande i arbetet för att skapa ett offentligt samtal, i nära dialog och genom kunskapsutbyte mellan olika aktörer och enskilda. Samtal och aktiviteter ska genomföras i bred samverkan och arrangeras på olika platser, digitalt såväl som fysiskt där så är möjligt.
 • Kils kommun ska på olika sätt kommunicera vikten av demokratin och att demokratin i Sverige fyller 100 år. Kommunikationen ska ske i olika kanaler.

Läs hela

Kristinehamns kommun, 2020-10-23

https://www.kristinehamn.se/

 • Kristinehamns kommun ska i all sin verksamhet och i alla sina uppdrag anta ett rättighetsperspektiv. Genom att underteckna deklarationen tydliggörs Kristinehamns kommuns ambition att värna de mänskliga rättigheterna.
 • Kristinehamns kommun ska vara drivande i arbetet för att skapa ett offentligt samtal, i nära dialog och genom kunskapsutbyte mellan olika aktörer och enskilda. Samtal och aktiviteter ska genomföras i bred samverkan och arrangeras på olika platser, digitalt såväl som fysiskt där så är möjligt.

Läs hela

Kumla kommun, 2020-09-18

https://www.kumla.se/

 • Presidiet ska i samarbete med kommunens kommunikatörer spela in några kortare filmer där presidiet berättar om hur de praktiskt arbetar med demokratifrågor. Filmerna ska informera om rollen som folkvald, kommunfullmäktige och medborgarinitiativ. Filmerna ska spelas in och läggas ut hösten 2020. Med insatsen hoppas Kumla kommun nå sina kommuninvånare med kunskap och information.

Läs hela 

Laxå kommun, 2020-09-18

https://www.laxa.se/

 • Laxå kommun arbetar med demokratifrågor i projektet ”Livskvalitet i landet Laxå“. Projektet pågår under åren 2020-2021. Projektets mål är att skapa forum för samtal om livsvillkoren i Laxå kommun och bidra till en ökad känsla av delaktighet och inflytande. Projektet bjuder in kommuninvånare att berätta hur det är att leva och bo i Laxå kommun och sätta ord på utmaningar och problem som kommuninvånare upplever och uppmärksammar i omgivningen. Genom samtal med kommuninvånarna ska det identifieras två till tre av de viktigaste frågor/områden för vidare utveckling i framtida medborgardialog. I projektets regi anordnas det workshoppar och dialogmöten. Inbjudan är öppen för alla som bor och är verksamma i Laxå kommun med tonvikt på barns och ungdomars deltagande.
 • Under våren 2021 ska en dialog om föräldraskap äga rum. Syftet för dialogen är dels att förstärka kommuninvånarnas vardagliga roll, dels att sjösätta en ny metod för att öka delaktighet och få igång samtal om samhällsfrågor.

Läs hela 

Lekebergs kommun, 2020-09-18

https://lekeberg.se/

 • I projektplanen för Lekebergs kommuns översiktsplansarbete har det lagts extra fokus och resurser på förstärkt medborgardialog med tydligt syftet att stärka demokratin. Det handlar både om att öka möjligheterna för medborgarna att faktiskt påverka innehållet i översiktsplanen men också för att genom ökad dialog också öka medborgarnas förtroende för politiken.
 • Det pågår ett arbete med att tillgänglighetsanpassa Lekebergs kommuns hemsida, vilket är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Lekebergs kommun avser även att använda och utveckla sina externa kanaler för att belysa olika delar av kommunen som demokratisk organisation under 2021.

Läs hela

Ljusnarsbergs kommun, 2020-09-18

https://www.ljusnarsberg.se/

 • Ljusnarsbergs kommun ska anordna kontinuerliga föreläsningar för kommunfullmäktige och eventuellt särskilda föreläsningstillfällen för allmänheten med olika aspekter på demokrati. Under 2021 ska en föreläsning behandla demokratins tillkomst i form av allmänna val i Sverige. Detta ur perspektivet att svensk demokrati endast är 100 år gammal, men framförallt att det i Sverige var en tidsmässigt tämligen lång process innan det blev en demokrati – det vill säga att detta inte var givet, utan något som befolkningen tvingades kämpa för. Det anser Ljusnarsbergs kommun vara viktigt eftersom det i dagsläget finns en risk att demokratin anses vara en självklarhet i Sverige.

Läs hela

Länsstyrelsen i Gotlands län 2020-09-11

www.lansstyrelsen.se/gotland

 • Länsstyrelsen ska i all verksamhet internt och externt integrera de mänskliga rättigheterna, särskilt skyddet mot diskriminering. Genom att underteckna deklarationen tydliggörs Länsstyrelsens ambition ytterligare att värna de mänskliga rättigheterna i länet.
 • Länsstyrelsen kommer under 2021 att stå värd för Demokratistugan.

Läs hela

Rädda Barnen, 2020-10-07

www.raddabarnen.se

 • Rädda barnen ska fortsätta arbeta för att minska diskrimineringen av barn som lever i socioekonomisk utsatthet och stärka deras inflytande över frågor och beslut som påverkar deras liv, genom arbetet som utförs i många av sina lokalföreningar och genom sin verksamhet ”På lika villkor”. När klyftorna ökar blir det ännu viktigare att stärka det demokratiska utrymmet för dessa barn.
 • Fortsätta arbeta för en human asylrätt och lyfta situationen för barn i migration och deras rättigheter. Med den nuvarande restriktiva migrationslagstiftningen påverkas många barn som redan lever i stor utsatthet, däribland barn utan papper. Rädda Barnen har en viktig roll i att göra dessa barns röster hörda i samhällsdebatten och det politiska rummet. Rädda Barnen kommer exempelvis lyfta barns åsikter i debattinlägg och möten med politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Läs hela

Saco, 2020-02-04

www.saco.se

 • Saco ska driva kunskapshöjande arbete om och påverkansarbete mot fake news och för ett tillåtande samtalsklimat, t ex genom att genomföra och kommunicera resultatet av enkäter om debattklimatet bland politiker och opinionsbildare med frågor om hur de förhåller sig till kunskap i debatten.
 • Saco ska också delta i informationsprojekt som stärker forskares rättigheter i utsatta länder i syfte att medvetandegöra deras situation i Sverige.

Läs hela

Studieförbundet Vuxenskolan, 2020-10-08

https://www.sv.se/

 • Studieförbundet Vuxenskolan kommer att lyfta frågor kring fakenews, källtillit och felaktig eller manipulerad information men även det digitala utanförskapet. Studieförbundet Vuxenskolan kommer att uppmärksamma frågor kring demokratiunderskottet som finns, bland annat kopplat till strukturer som hindrar deltagande samma villkor. Det gör Studieförbundet Vuxenskolan bland annat genom Mitt val – studiecirklar i demokrati och politik, för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
 • Studieförbundet Vuxenskolan driver också frågor kopplat till samtalsklimatet och tilliten till varandra och vår demokrati. Studieförbundet Vuxenskolan vill genom sin verksamhet bidra till fria tankars hem på varje ort, i varje sammanhang och för varje människa. Det är bildningens idé; att genom samtal mellan människor får fler tillgång till varje persons erfarenhetsrum. Detta, ett slags medborgarkunskap, är ett av kitten för att stärka tilliten till varandra och till demokratin i sin innersta och viktigaste skepnad.

Läs hela

Svenska Mässan, 2020-09-28

https://svenskamassan.se/

 • Svenska Mässan ska under 2020-2021 uppmärksamma och stärka demokratin genom insatser på flera av sina arrangemang. Svenska Mässan avser att använda Kunskap & Framtid, ett arrangemang som årligen samlar ca 10 000 gymnasieungdomar som ska vidare ut i livet i studier eller arbete, som ett tillfälle och en plattform för att sprida kunskap om demokrati och stärka ungdomars engagemang för demokratiska fri- och rättigheter.
 • Svenska Mässan ska under Kvalitetsmässan, Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling, bjuda in till ett flertal samtal om demokratin. Kvalitetsmässan arrangeras under 2021.

Läs hela

Sveriges Hembygdsförbund, 2020-10-09

https://www.hembygd.se/shf

 • Som riksförbund samlar, stödjer och företräder Sveriges Hembygdsförbund hembygdsrörelsen nationellt. I verksamhetsinriktningen för 2018-2022 har förenings- och demokratiutveckling pekats ut som ett gemensamt fokusområde för hela organisationen. Det innebär att Sveriges Hembygdsförbund både på egen hand och i samverkan med andra aktörer inom förenings- och kulturlivet sprider kunskap om demokratiska metoder och värnar föreningslivets villkor och inflytande i samhället.
 • Inför demokratiåret 2021 har Sveriges Hembygdsförbund startat en informationskampanj för att uppmuntra och inspirera medlemsföreningar att skapa aktiviteter som på olika sätt uppmärksammar det lokala demokratiska arbetet.

Läs hela

Deklaration

Deklarationen är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationell samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin.

Läs mer

Skriv under

Kommittén Demokratin 100 år vill med deklarationen ena de krafter som vill delta i ett demokratistärkande arbete. Vill din organisation vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin?

Läs mer

Frågor & Svar

Här finns frågor och svar om samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag och kommitténs arbete.

Läs mer